หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 2/2562) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
ระบบบริหารจัดการงานโรงเรียนบุญเจริญวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1. นางสาวปฐมพร คงเดช
2. นางสาวภัทราวดี สงพะเนาว์
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที 08.00-16.00น.
Dorm MSU แอปพลิเคชันสำหรับแนะนำหอพักภายใน มมส 1. นางสาวบุษรารัตน์ พันธ์หอม
2. นางสาววิภาดา เรืองนุช
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8.00 - 16.00 น.
Smart Farm ระบบควบคุมและจัดการภายในฟาร์ม 1. นายสิทธิศักดิ์ มณีรักษ์
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-16.00 น.
Smart Farm ระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ 1. นางสาวอัญชุลี เบ้าไธสง
2. นางสาวอุไรพร มาตรา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-16.00 น.
Smart Home ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน 1. นางสาวชไมพร ไชยเวศ
2. นางสาวอโณทัย ปากหาญ
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-16.00 น.
การคัดกรอกผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฑิตยา มูลพิมพ์
2. นางสาวอาทิติยา ไหรทอง
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00 น.
การจัดการความปลอดภัยระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร 1. นางสาวนันธิยา ก้อนจันทึก
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-16.30 น.
การทดสอบการเจาะระบบเครือข่ายและติดตามการโจมตีด้วย Kali Linux 1. นางสาวฉัตรกมล พวงสุวรรณ
2. นางสาวรัตนมณี เนียมไธสง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-16.30 น.
การประยุกต์ Windows Server 2019 กับองค์กร 1. นายสหภาพ เนาว์แสง
2. นางสาวพลอยไพรินทร์ เกษมสุข
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-16.30 น.
การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับพยากรณ์น้ำหนักทารกแรกเกิด กรณีศึกษา: โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวจิราภรณ์ ชอบทำ
2. นางสาวสุกัญญา ทองภู
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00 น.
การประยุกต์ใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิ๊บเชียงพาณิชย์ 1. นางสาววุฒิพร ศรีธรราษฎร์
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ 8.00-16.00
การประยุกต์ใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิ๊บเชียงพาณิชย์ 1. นางสาวนลิน ตรีศักดิ์
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ 8.00-16.00
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Cloud Computing แบบ Open Source 1. นายปิติพัฒน์ วันวิเศษ
2. นายวรายุทธ ทีดินดำ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-16.30 น.
การพยากรณ์จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 1. นางสาวสุภาวดี แฉล้มไธสง
2. นางสาวบุษยา คำวิไชย
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00 น.
การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนเเก่น โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 1. นายอนุชิต เนาแสง
2. นางสาวชลธิชา วงษ์คะสุ่ม
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00 น.
การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 1. นายกิตติศักดิ์ พิศสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา วิชาผา
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00 น.
การพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต 1. นายปฏิภาณ ผาก่ำ
2. นายรุ่งชัย นาคศรี
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-16.30 น.
การพัฒนาระบบตอบแชทอัตโนมัติ(Chatbot)​คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปริญญา เลิศฤทธิ์คุณาทร
2. นายปฏิพัทธ์ ขานหยู
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับจำลองในการพยากรณ์น้ำหนักทารกแรกเกิด กรณีศึกษา โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวพัฒนวดี ศิริจันทร์
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00 น.
การสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์การเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา : เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1. นายอภิสิทธิ์ เกตุวงศ์
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00 น.
การสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์โรคประสาทหูเสื่อมของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด สาขาสมุทรปราการ 1. นางสาวปิยรัช สิงห์
2. นางสาวพิไลวรรณ โพธิ์หิรัญ
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00 น.
การสร้างตัวแบบสำหรับพยากรณ์การยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคการทำ เหมืองข้อมูล กรณีศึกษา: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวพรชิตา คารมหวาน
2. นางสาวมัทนา พานทอง
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00 น.
แบบจำลองโรงเรือนเพาะปลูกผักขึ้นฉ่ายระบบปิด ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ 1. นางสาวฐิติมา ขอมีกลาง
2. นางสาวเบญญาภรณ์ มกกงไผ่
อ.ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ 08.00-16.00 น.
แบบฟอร์มเอกสารออนไลน์ กรณีศึกษา คณะบัญชีเเละการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพีรณัฐ อนาถรัมย์
2. นายกฤษณวัฒน์ เงาะปก
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.00-16.30
โปรแกรมบัญชีสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ 1. นายนนทณัฏฐ ญาตินิยม
2. นายปริญญา แนนไธสง
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ฟาร์มหมูอัจฉริยะในประเทศไทย กรณีศึกษา ฟาร์มหมูมหาวิทยาลัย มหาสารคาม 1. นายพงษธร บุญเข้ม
2. นายภานุพงศ์ แก่นสา
อ.ดร.สมโภช ทองน้ำเที่ยง 08.00
ระบบการจองคิวร้านทำผมออนไลน์ผ่านระบบ Cloud Computing 1. นางสาวเมธินี สุดลาวดี
2. นายอนุวัฒน์ แข็งขัน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบการจองคิวและการจัดการร้านทำผมออนไลน์ กรณีศึกษาร้านนาร์แฮร์ดีไซน์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวบวรลักษณ์ บรรเทา
2. นางสาวกมลชนก ช่างเกวียน
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.00-16.30
ระบบการจัดการขายผลผผลิตทางการเกษตร: กรณีศึกษาฟาร์มแสนสุข บ้านเหล่ากว้าง ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 1. นางสาวบุญญารักษ์ กรมทอง
2. นายพงศธรณ์ แสนสุข
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.00-16.30
ระบบการจัดการตู้ปลาอัตโนมัติด้วยระบบ Internet of Thinge (IoT)​ 1. นายกราฟฟิกษ์ หมัดโล๊ะ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทวงศ์
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบการดูแลฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farm 1. นายอัครพงศ์ บัวช่วย
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
ระบบการปลูกผักไมโครกรีน 1. นายนริฏฐ์ ตะจันดา
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที 08.00-16.00น.
ระบบเกษตรในครัวเรือนอัจฉริยะ (Smart Household Agriculture) 1. นางสาวกิตติภรณ์ ภูกาบเพชร
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-16.00 น.
ระบบควบคุมความชื้นในโรงเพาะเห็ดด้วยระบบ IOT อ.เมือง จ.อุดรธานี 1. นายชิณกฤษณ์ โสดา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ 1. นายอภิสิทธิ์ ศรีภา
2. นายธราวุธ ยืนยั่ง
อ.ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ 08.00-16.00 น.
ระบบจัดการสินค้า OTOP ออนไลน์ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม 1. นายภานุเดช อินทริง
2. นายเจษฎากร เสาะสมบูรณ์
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.00-16.30
ระบบตรวจจับแพ็กเก็ตบนเครือข่ายด้วย Wireshark 1. นางสาวมานิตา แสนโคตร
2. นางสาวอังคณา ปาละสาร
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-16.30 น.
ระบบบริหารจัดการ ขายไอเทมเกมส์ออนไลน์ 1. นายธนชาติ โชติศรี
2. นายนครินทร์ ล้วนกล้า
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.00-16.30
ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ หมู่ 1 บ้านกุงเก่า 1. นางสาวเขมิกา โพธิขำ
2. นางสาวจริยาพร ขันแก้ว
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-16.00 น.
ระบบบริหารจัดการการจองพื้นที่ตลาดนัดคลองถม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวรัตนา มีหนองใหญ่
2. นางสาวสร้อยเพชร สุโพธิ์
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.00-16.30
ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนววิถีสะพานไม้แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม 1. นายฉัตรพล อ่อนพุทธา
2. นายรตน รัตนสิน
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชน กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 1. นายจักรพงษ์ หมุนอุดม
2. นายพนัส จอกเงิน
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:00 น.
ระบบบริหารจัดการคลีนิคทันตแพทย์​รักษ์​ฟัน 1. นายนาวิน แสนมั่น
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที 08.00-16.00น.
ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ กรณีศึกษาฟาร์มไก่ไข่หอมสุวรรณ จังหวัดชัยภูมิ 1. นายธุวานนท์ หอมสุวรรณ
2. นางสาวปิยพร พุดละ
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:00 น.
ระบบบริหารจัดการร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน I AM Shop 1. นายสุเทพ ประสงค์ดี
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-16.00 น.
ระบบบริหารจัดการร้านค้าผักออแกนิกส์ กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 1. นายสิรภพ เวชอุดม
2. นายธวัชชัย สมพันธ์
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.00-16.30
ระบบบริหารจัดการร้านไฟเบอร์กลาส กรณีศึกษา บริษัท เซฟ ไฟเบอร์กลาสแทงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 1. นางสาวจุฑาพร ชนะสงคราม
2. นางสาวศศิภา ไขกัณหา
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.00-16.30
ระบบบริหารจัดการโฮมสเตย์บ้านหัวขัว สะพานไม้แกดํา 1. นางสาวสรินนา เปรมมานะ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home 1. นางสาวจิดาภา ผลสวิง
2. นายอนุพงษ์ ละเหลา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-16.00 น.
ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษางานวิขาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวพิมลพรรณ ลุนหล้า
2. นายพชรยศ วิภาคะหรรษา
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง 08.00 - 16.00
ระบบฟาร์มอัจฉริยะสำหรับฟาร์มเลี้ยงกุ้ง 1. นางสาวญาสุมินทร์ เนืองนัน
2. นางสาวจิรยา กุดนอก
อ.ดร.สมโภช ทองน้ำเที่ยง 8.00
ระบบสต๊อกสินค้า ISTOCK 1. นางสาวณัฐชาวดี นามเขตต์
2. นางสาวสุนิสา เพ้ยจันทึก
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8.00 - 16.00 น.
ระบบสหกิจศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ 1. นางสาวชุติมา มุกดากุลธรรม
2. นางสาวน้ำฝน โพธิ์ปัสสา
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:00 น.
ระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการของคณะการบัญชีและการจัดการ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชษฐา วิไธสง
2. นางสาวปราถนา ปะทะมะวิภาค
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
รูปแบบระบบบริหารจัดการร้านค้าสหกรณ์ในชุมชน กรณีศึกษาร้านค้าอุ๋งอิ๋ง 1. นางสาวจิรารัตน์ ต้นกันยา
2. นางสาวชญานิศ ชิลนะรัตน์
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 8.00
เว็บไซต์ขายรถยนต์มือสองร้านสหมิตรกลการ สาขาพ่อขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1. นางสาวธิราลักษณ์ อุนาศรี
2. นายวณัฐพงศ์ คำอุดม
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที 08.00-16.00น.
แอปพลิเคชันแนะนำกิจกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายยุทธนา วิจิตร์
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง 08.00 - 16.00
แอปพลิเคชันบริหารจัดการหอพัก กรณีศึกษาหอพัก J Residence 1. นายปานเทพ อังควิศิษฐพันธ์
2. นางสาวสุมินตรา หมื่นจิตร
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง 08.00 - 16.00
แอปพลิเคชันสมุดพกผู้ป่วย กรณีศึกษาโดนาลาคลีนิค 1. นางสาวภัทราวลี วิไลแก้ว
2. นางสาววนิดา พวงสันเทียะ
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง 08.00 - 16.00
แอปพลิเคชันสำหรับจัดการข้อมูลทางการพยาบาล กรณีศึกษาแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหนองฮี 1. นายภูวินท์ ศิลาจันทร์
2. นายจักรภัทร จัลวรรณา
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง 08.00 - 16.00
แอปพลิเคชันสำหรับจัดการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก 1. นายณัฐชา แก่นโทน
2. นายธีรพัฒน์ ปะวะเสนัง
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง 08.00 - 16.00
แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจให้บริการเช่ารถ 1. นางสาวเพ็ญนภา ชัยวงค์
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง 08.00 - 16.00
แอพพชิเคชั่น แคลลอรี่ 1. นางสาวปรียานุช จุมจัง
2. นางสาวสุดารัตน์ บุญสาร
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8.00 - 16.00 น.
แอพพลิเคชั่นการจองบริการ Booking 1. นางสาวธิรดา เเสนสุข
2. นางสาวเดือนนภา อ่อนแพง
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8.00 - 16.00 น.
แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม 1. นายอัครวินท์ วาดพิมาย
2. นายสนธยา เนตรช่วงโชติ
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
แอพพลิเคชั่นสำหรับค้นหาหอพัก 1. นายชวลิต ขาววิสุทธิ์
2. นางสาวณัฐธิดา สมบัติ
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง 08.00 - 16.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU