หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 1/2560) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
ระบบบริหารจัดการสินค้าชุมชน 1. นางสาวรัตนาวดี ศิริวัฒนวิบูลย์
2. นางสาววรรณนิภา พลลาภ
3. นางสาวจิราวรรณ นามสง่า
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
เว็บไซต์หอพักสุขศิริ ลิฟวิ่ง เพลส 1. นายคุณานนต์ คุรุเจริญ
2. นางสาวณัฐนิชา โคตรโย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU