หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 2/2564) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
การประยุกต์ใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติในการบริหารทรัพยากรองค์กร กรณีศึกษา ระบบคลังสินค้า ห้างหุ้นส่วนจำกัดแฟรี่การไฟฟ้า 1. นางสาวระวินันท์ พัฒนธนทรัพย์
อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล 8:00
การออกแบบและพัฒนาระบบจัดการร้านค้า Kasetsin 1. นายมนัสนันท์ เขียวสนาม
2. นายอนุวัฒน์ วาทโยธา
อ.ปวรปรัชญ์ หงสากล
การออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ข่าวสารอีสปอร์ต 1. นายธีรภัทร์ ภูมี
2. นายวรปรัชญ์ เงินดี
อ.ปวรปรัชญ์ หงสากล
ระบบกล่องรับพัสดุอัจฉริยะ 1. นางสาวธิญาดา ปัดทุม
2. นางสาวสุทัศนีย์ มูลลี
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
ระบบจัดการร้านขายสินค้าทางการเกษตรออนไลน์ กรณีศึกษา สวน Prapa Farm อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวชลิตา โยชน์ด้วง
2. นางสาวอัจฉรา สุทธิประภา
อ.ปวรปรัชญ์ หงสากล
ระบบบริหารจัดการการขายสินค้าออนไลน์ 1. นายนิติกร พาโคกทม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
ระบบบริหารจัดการร้านขายดาวเรืองออนไลน์ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองตะไก้ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1. นายแผ่นดิน พวงใต้
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
ระบบเว็บไซต์ตลาดกลางซื้อขายแพ็กเก็ตท่องเที่ยว 1. นาย ชญานันท์ บุญมาเลิศ
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 9:00 น.
ระบบสารสนเทศการจองคิวร้านตัดผม กรณีศึกษา ร้านเกรียน Zone Cut จังหวัด มหาสารคาม 1. นายณัฐวุฒิ น้อยวังหิน
2. นายธนาวุฒิ ธงชัย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
ระบบสารสนเทศการจัดการหอพัก กรณีศึกษาหอพักเมธาเรสซิเดนท์ จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวพัชราภา บำรุงรส
2. นายภาณุวัฒน์ มาตย์ภูธร
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการขายสินค้า ณ จุดบริการ (POS on Cloud Service) 1. นางสาวพนารัตน์ ศรีพุทธา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 09.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU