หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 2/2560) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
การจัดการความปลอดภัย Web Sever และ FTP Sever บน Windows Sever 2016 1. นายกฤษฎางค์ มีชัย
2. นางสาวสุปราณี นาทพวง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การจัดการความปลอดภัยของ Server ในองค์กรธุรกิจด้วย SUSE Firewall 1. นางสาวอภิญญา อันละคร
2. นายทศพล ประเสริฐโส
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายธุรกิจด้วย m0n0wall 1. นางสาวทิพย์สุดา ผาดไธสง
2. นายศาสตรวัต โชติรัตน์
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย NetHam 1. นายภานุราช ภูหงษ์ทอง
2. นายอภิศักดิ์ กุลผึ้ง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Zabbix 1. นายศรายุทธ ปินะถา
2. นายธนพล นวลยนต์
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การพัฒนาระบบ Cloud Storage 1. นายศุภชัย สิงห์สุข
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพจบ้านสี่ขา-สารคาม 1. นางสาวสุกัญญา มงคุณคำชาว
2. นางสาวสุปราณี สารมานิตย์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบ Cloud Computing ด้วย OpenStack 1. นายอนุพงศ์ โสภาพ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบการจัดการความปลอดภัยบนเว็บไซต์ E-Commerce 1. นายเอกภพ เชิงหอม
2. นางสาวนันตภรณ์ ปิ่นคำ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบการจัดการฝึกงานออนไลน์ 1. นายชนาธิป ทองมนต์
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8.00 - 17.00 น.
ระบบขายสินค้าออนไลน์ร้านสมบัติเจริญเครื่องประดับเงิน 1. นางสาวขวัญฤดี บูชาบุตร
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8.00 - 17.00 น.
ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย Mobile แอพลิเคชั่น 1. นางสาวบาหยัน ตะวัน
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Spiceworks 1. นางสาวปาริชาติ กลิ่นหอม
2. นางสาวอุรารัตน์ นันเอี่ยม
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบจัดการหอพัก ชัยเจริญ อพาร์ทเม้นท์ 1. นางสาวภัททิรา ไตรยสุทธิ์
2. นางสาวสุพัตรา ทวนทอง
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8.00 - 17.00 น.
ระบบซื้อ-ขายหนังสือออนไลน์ 1. นายนิรวัชธ์ อุ่มแก้ว
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8.00 - 17.00 น.
ระบบบริหารการจองโรงแรมแคคตัส จ.ขอนแก่น 1. นางสาวจนัญญา คงเครือ
2. นางสาวสสิมาพร พลแสน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารงานวรัญญูเฮ้าส์ & รีสอร์ท 1. นางสาวสุทธิดา ราษฎรดี
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8.00 - 17.00 น.
ระบบบริหารจัดการการชำระเงินด้วยระบบเงินออนไลน์ 1. นายคัทซึ ดลโสภณ
อ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการการผลิตรองเท้า 1. นางสาวศิวาพร ชมภูทัศน์
2. นางสาวกุสุมา ตู้แก้ว
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลร้านเพ้งล็อบสเตอร์ 1. นายภาสกร เชื้อไชย
2. นายจุฬพงศ์ สงสีเสา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30 - 16.30 น.
ระบบบริหารจัดการร้านVolume 1. นางสาวจิราภรณ์ หูตาชัย
2. นางสาวจริยา กองคำ
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8.00 - 17.00 น.
ระบบบริหารจัดการร้านภูมิสิทธิ์ ก่อสร้าง 1. นางสาวชไมพร เพชรอมรเมธากุล
2. นางสาวเกษฎาพร สละ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการร้านวนิดามิวสิค จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาววนิดา คำมุลนา
2. นางสาวพิมล พลขวา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30 - 16.30 น.
ระบบบริหารจัดการโรงงานภูเจริญพุทธศิลป์ 1. นางสาวภริดา พาลี
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการโรงงานเส้นหมี่ตรามังกรคู่พระอาทิตย์ 1. นางสาวชนิษฐา ช่วยจันทร์
2. นายกิจเจริญ สาชนะโสภณ
อ.เมธาพร อบทอง 09.00-11.00 น.
ระบบบริหารจัดการโรงแรมบายพาสวิลล่า จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวจุฑารัตน์ ทองหอม
2. นางสาวกฤษดารัตน์ หอมมะณี
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30 - 16.30 น.
ระบบบริหารจัดการโรงแรมเป็นหนึ่ง 1. นางสาวจุฑารัตน์ ลาศา
2. นางสาวขนิษฐา ศรีพรมใต้
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8.00 - 17.00 น.
ระบบบริหารจัดการสินค้าออนไลน์ สุวิทย์เครื่องจักสาน 1. นายจักรพันธุ์ นันท์โพธิเดช
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 1. นางสาวกาญจนา แสนตลาด
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนอัคคะ(อัคควิทยาคาร) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาววิชชุดา เบ้าหล่อเพชร
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30 - 16.30 น.
ระบบบริหารจัดการหอพักเดอะซันเรสซิเดนซ์ จังหวัดมหาสารคาม 1. นายจักรพงษ์ จันจอม
2. นายจักรพันธุ์ จันจอม
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30 - 16.30 น.
เว็บไซต์เชียร์กลางมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสุดารัตน์ ไตรรัตน์
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30 - 16.30 น.
แอพพลิเคชั่นสวัสดีชัยภูมิ 1. นายธนภัทร ศุภธนันณัฎ
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU