หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 1/2561) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
ระบบ Virtualization บน Ubuntu Linux 1. นายรัฐคุปต์ กั้วมาลา
2. นางสาวจินตนา จันทร์แจ้ง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
ระบบบริหารจัดการข้อมูลหอพักอินเตอร์แมนชั่น อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวรุจิรัตน์ ซาซุม
2. นางสาวอัจฉราพร แก้วนา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
ระบบสารสนเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภกิจ โมรัษเสถียร
2. นายชูตระกูล บุญบำรุง
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายสำหรับผลงานทางวิชาการด้านธุรกิจเกษตร 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ดีถาฤทธิ์
2. นายธนิศร์ บูรณะ
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
แอปพลิเคชัน Journey Buddy 1. นางสาวทัศนีพร พานจันทร์
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU