หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 1/2560) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
การจัดการความปลอดภัย Cloud Computing บน Windows Server 2016 1. นางสาวสุกัญญา ฝ่ายสิงห์
2. นางสาวอนุธิดา สีคังไพ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การจัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายทางธุรกิจด้วย Shorewall Firewall 1. นางสาวศรินยา แสงจำรัสชัยกุล
2. นางสาวขนิษฐา เนื่องไชยศ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การจัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายทางธุรกิจด้วย Tripwire IDS 1. นางสาวนัจนันท์ ภูลายดอก
2. นางสาวสุพัตรา พระบรรเทา
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การจัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายธุรกิจด้วย Zeroshell Firewall 1. นางสาวจุฑากรณ์ โพธิ์สะอาด
2. นางสาวพนิดา โฉมเกษม
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การจัดการความปลอดภัยระบบ Streaming Server 1. นายธวัช จันทร์เต
2. นางสาวอารียา วันกำมิโก
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบ Cloud Computing ด้วย OpenStack 1.
2. นายอนุพงศ์ โสภาพ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบการขายสินค้าโอทอปออนไลน์ 1. นางสาวศศิธร แจ้งห้วย
2. นางสาวสาวิตรี เยี่ยมรัมย์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบการจัดการ การรับซื้อ-ขาย ยางพารา ออนไลน์ 1. นางสาวกวีรัตน์ แก้วตระกูล
2. นายปราโมทย์ สกุลฮูฮา
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย Mobile แอพลิเคชั่น 1. นางสาวบาหยัน ตะวัน
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบจัดการเว็บไซน์ร้านแอปเปิ้ล สกรีน 1. นางสาวจารุวรรณ ไชยสุวรรณ์
2. นางสาวปริมประภา ทองยศ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบจัดการหอพักออนไลน์ (หอลัดดา ต.ขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม) 1. นายคณิต ชินดา
2. นายณัฐวุฒิ อุดศรี
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบซื้อ-ขาย เครื่องเสียงติดรถยนต์ ร้านมิวสิคซาวด์ จังหวัดมหาสารคาม 1. นายพิทยา โคตรโสภา
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-17.00น.
ระบบบริหารจัดการ การขอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพงษ์นฤทธิ์ แก้วตา
2. นางสาวพรนิภา จันทีเทศ
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-17.00น.
ระบบบริหารจัดการการผลิตรองเท้า 1. นางสาวศิวาพร ชมภูทัศน์
2. นางสาวกุสุมา ตู้แก้ว
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า 1. นายปรัชญากรณ์ วรรณชัย
2. นายไตรภพ พันเสนา
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบบริหารจัดการข้อมูลรับซื้ออ้อยจากเกษตรกร บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย 1. นายณรงค์ฤทธิ์ มีชัย
2. นายเอกชัย พาคำมี
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ 1. นางสาวนวพรรษ์ แสนหล้า
2. นางสาวอินทุอร เต็งจิรสิน
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-17.00น.
ระบบบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม สมายพลัส จ.ชลบุรี 1. นางสาวพัชรพร โอภาโส
2. นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูเขา
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
ระบบบริหารจัดการคลินิกรักษาสัตว์กิ่งแก้ว จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวพรสวรรค์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ
2. นางสาวเปรมประภา ไยเกตุ
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
ระบบบริหารจัดการเช่า-คืนหนังสือ 1. นายชยานันต์ ทองมวล
2. นายพงศกร วงศ์วีระประเสริฐ
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ 09.00-17.00
ระบบบริหารจัดการพัสดุคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายธระวัฒน์ แสงอรุณ
2. นายอภิเชษฐ์ ชัยมณี
อ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ ชนะ 2 ฟาร์ม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (Oracle) 1. นางสาวชลิตา สีลาคต
2. นายณัฐพงษ์ พรหมโคตร
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบบริหารจัดการร้านขายเสื้อผ้า ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านแว๊ะ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1. นางสาวสุดารัตน์ ละอองทอง
2. นางสาวจันทิมา ศรีสุพโยค
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการสั่ง-จองผลิตผลทางการเกษตรออนไลน์ กรณีศึกษาสวนบุญมา ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1. นางสาวดาริกา กัปโก
2. นางสาวเชษฐสุดา โสประดิษฐ์
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการสินค้าชุมชน 1. นางสาวรัตนาวดี ศิริวัฒนวิบูลย์
2. นางสาววรรณนิภา พลลาภ
3. นางสาวจิราวรรณ นามสง่า
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการหอพักเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวอภิชญา นาเริง
2. นางสาวกรรณิการ์ กองสิงห์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการหอพักและที่อยู่อาศัยในเขต ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาววิลาวรรณ หาสอดส่อง
2. นางสาวสุภาวดี พันธ์สระน้อย
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบบริหารจัดการหัวหน้าภาควิชา คณะการบัญชีและการจัดการ 1. นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถออนไลน์ กรณีศึกษาอู่ร้อยการช่าง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาวสิริรัตน์ สุ่มมาตย์
2. นางสาวละมัย ธรรมไขย์
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
ระบบประชาสัมพันธ์ที่พักและจัดการข้อมูลที่พัก ในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวรัฐภรณ์ เทียนไสย
2. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริ
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม 1. นายสราวุฒิ ทะวงศา
2. นายตรีทิพยนิภา ชื่นบาน
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
ระบบรับงานร้านบัวขาวดีไซด์ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านบัวขาวดีไซน์ ต.บัวขาว อ.บัวขาว จ.กาฬสินธุ์ 1. นางสาวจุฑารัตน์ บุบผามาลัย
2. นางสาววาสนา แก้วเรือง
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
เว็บไซต์หอพักสุขศิริ ลิฟวิ่ง เพลส 1. นายคุณานนต์ คุรุเจริญ
2. นางสาวณัฐนิชา โคตรโย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
แอพพลิเคชั่นสวัสดีชัยภูมิ 1. นายธนภัทร ศุภธนันณัฎ
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU