หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 3/2560) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
ระบบการบริหารจัดการสั่งอาหารออนไลน์ 1. นายนพรัตน์ กทิศาสตร์
2. นางสาววริศรา กองแก้ว
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารงานวรัญญูเฮาส์รีสอร์ท 1. นายจิราธิวัฒน์ เสนาภักดิ์
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลร้านเพ้งล็อบสเตอร์ 1. นายภาสกร เชื้อไชย
2. นายจุฬพงศ์ สงสีเสา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30 - 16.30 น.
ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ศูนย์สาธิตทางการตลาดหมู่ที่2 บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวอภิญญา บุญญา
2. นายสุทัศน์ บุตรช่วง
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU