หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 2/2562) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
การคัดกรอกผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวฑิตยา มูลพิมพ์
2. นางสาวอาทิติยา ไหรทอง
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
การทดสอบการเจาะระบบเครือข่ายและติดตามการโจมตีด้วย Kali Linux 1. นางสาวฉัตรกมล พวงสุวรรณ
2. นางสาวรัตนมณี เนียมไธสง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับพยากรณ์น้ำหนักทารกแรกเกิด กรณีศึกษา: โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวจิราภรณ์ ชอบทำ
2. นางสาวสุกัญญา ทองภู
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
การประยุกต์ใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิ๊บเชียงพาณิชย์ 1. นางสาววุฒิพร ศรีธรราษฎร์
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
การประยุกต์ใช้ระบบบริหารสินค้าคงคลัง กรณีศึกษา ห้างหุ้นส่วนจำกัดจิ๊บเชียงพาณิชย์ 1. นางสาวนลิน ตรีศักดิ์
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
การพยากรณ์จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 1. นางสาวสุภาวดี แฉล้มไธสง
2. นางสาวบุษยา คำวิไชย
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล 1. นายกิตติศักดิ์ พิศสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา วิชาผา
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
การพัฒนาระบบตอบแชทอัตโนมัติ(Chatbot)​คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปริญญา เลิศฤทธิ์คุณาทร
2. นายปฏิพัทธ์ ขานหยู
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับจำลองในการพยากรณ์น้ำหนักทารกแรกเกิด กรณีศึกษา โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวพัฒนวดี ศิริจันทร์
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
การสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์โรคประสาทหูเสื่อมของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด สาขาสมุทรปราการ 1. นางสาวปิยรัช สิงห์
2. นางสาวพิไลวรรณ โพธิ์หิรัญ
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
การสร้างตัวแบบสำหรับพยากรณ์การยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคการทำ เหมืองข้อมูล กรณีศึกษา: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 1. นางสาวพรชิตา คารมหวาน
2. นางสาวมัทนา พานทอง
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
โปรแกรมบัญชีสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ 1. นายนนทณัฏฐ ญาตินิยม
2. นายปริญญา แนนไธสง
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบการจองคิวร้านทำผมออนไลน์ผ่านระบบ Cloud Computing 1. นางสาวเมธินี สุดลาวดี
2. นายอนุวัฒน์ แข็งขัน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบควบคุมความชื้นในโรงเพาะเห็ดด้วยระบบ IOT อ.เมือง จ.อุดรธานี 1. นายชิณกฤษณ์ โสดา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ หมู่ 1 บ้านกุงเก่า 1. นางสาวเขมิกา โพธิขำ
2. นางสาวจริยาพร ขันแก้ว
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
ระบบบริหารจัดการโฮมสเตย์บ้านหัวขัว สะพานไม้แกดํา 1. นางสาวสรินนา เปรมมานะ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการของคณะการบัญชีและการจัดการ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายเชษฐา วิไธสง
2. นางสาวปราถนา ปะทะมะวิภาค
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU