หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 2(ภาคเรียนที่ 1/2561) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
1. นางสาวปณิดา ลาภยิ่งยง
2. นายศักดิ์สิทธิ์ รักไร่
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ 8.00-17.00
ระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ กรณีศึกษาศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวปานตะวัน ประจันตะเสน
อ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.30-16.30
แอพพลิเคชั่น จัดการการผลิต (ตรวจสอบสถานะสินค้า) 1. นายธวัชชัย ปราศัย
2. นายจักรกฤษณ์ พรมมา
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
Cloud Cluster และ Load Balancing บน Windows Server 2016 1. นางสาวกนกพร จำปาแพง
2. นางสาวขนิษฐา กลางบุรัมย์
3. นางสาววริศรา ณ สงขลา
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การค้นหาความสัมพันธ์ของโรคอื่นที่เกิดหลังจากเป็นโรคเบาหวาน ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา: โรงพยาบาลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1. นางสาวพัชรา ทิธรรมมา
อ.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
การประยุกต์ใช้ Next Generation Firewall สำหรับเครือข่ายองค์กรธุรกิจ 1. นายอิทธิพล เทศศรีเมือง
2. นายฉกาจ สาแก้ว
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การประยุกต์ใช้ SUSE Firewall ในองค์กรธุกิจ 1. นางสาวอภิญญา อันละคร
2. นายทศพล ประเสริฐโส
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การประยุกต์ใช้ระบบ Cloud Storage บน Windows Server 2016 1. นางสาวปริฉัตร กองสุผล
2. นางสาวพิณนภา ลิไธสง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การเปรียบเทียบการทำงานของคลาวด์สตอเรทบน Virtualization Server และ Physical Server 1. นางสาวชไมพร ประจุดทะเนย์
2. นายอภิเดช แม้นศรี
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การพัฒนาระบบการจัดการ Cloud Storage ขององค์กร 1. นายธนวันต์ แวทไธสง
2. นายธนาธิป แวทไธสง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ความปลอดภัยบน Windows Server 2016 1. นางสาวพิมหฤทัย ทองอิฐ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ปัจจัยที่ส่งผลการพ้นสภาพนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 1. นางสาวธนิษฐา สังข์สีมา
อ.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
ระบบ e-Commerce เครื่องมือการเกษตร 1. นายวรชัย กษมาพิศาล
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบ Virtualization บน Ubuntu Linux 1. นายรัฐคุปต์ กั้วมาลา
2. นางสาวจินตนา จันทร์แจ้ง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบ Virtualization บน Window Server 2016 1. นายปิยะ สอาดดี
2. นางสาวศิริพร หมวดศรี
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Cacti บน Ubuntu Linux 1. นายอดิศร นันทะ
2. นายอนุพงค์ อุตมสีขันธ์
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์สำหรับห้องบริการคอมพิวเตอร์ 1. นางสาวมะลิ ยุ่นชัย
2. นางสาวพัชรี บุญชิด
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี 8.00-17.00
ระบบบริหารจัดการ ธุรกิจรับฝากรถ ผ่านระบบ Cloud Computing 1. นายศุภกฤต ภูบุญอิ่ม
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการการเเจ้งซ่อมพัสดุครุภัณฑ์ถึงผู้รับหลายคนผ่านระบบ SMS 1. นางสาวประภาพรรณ อินธิสาร
2. นางสาวปริยฉัตร วันชัย
อ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.30-16.30
ระบบบริหารจัดการข้อมูลหอพักอินเตอร์แมนชั่น อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวรุจิรัตน์ ซาซุม
2. นางสาวอัจฉราพร แก้วนา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30-16.30 น.
ระบบบริหารจัดการขายสินค้าอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ ออนไลน์ (e-commerce) ร้านคอมโฟน แอนด์ อิเลคโทรนิคส์ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด 1. นายวนัส สุทธิประภา
2. นายธีระศักดิ์ สีมีแสง
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการแผนการดำเนินงาน สถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 1. นางสาวกนกวรรณ โคตสา
2. นางสาวภาณุมาส ทินเพ็ง
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการร้านขายวัสดุก่อสร้างออนไลน์โนนขมิ้น ต.กุดสระ อ.เมือง จ.อุดรธานี 1. นางสาวจริยา บุตรธนู
2. นางสาวนิภาพร นามพุทธา
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการร้านหนังสือ Big book จ. ร้อยเอ็ด 1. นางสาวกมลวรรณ คำทูล
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการโรงแรมวังแร่รีสอร์ทออนไลน์ ต.วังโพธิ์ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา 1. นางสาวจีราภรณ์ ศรีแก่นจันทร์
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ขายสินค้าอุปกรณ์ชาไข่มุก ร้านมีดีชานมไข่มุก 1. นางสาวศศิธร บริวัล
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศโรงเรียนบ้านสีเสียด 1. นางสาววิลาวัณย์ มณีกัญย์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดกาวารสารไทยและนวัตกรรม คณะการบัญชีและการจัดการ 1. นางสาวนัทมล เหล่าจูม
2. นางสาวสุพรรณี นาสมตรอง
อ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.30-16.30
ระบบบริหารจัดหารร้านชาบูZeed จ.มหาสารคาม 1. นางสาวหัทยา ทาบรรหาญ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบสารสนเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายศุภกิจ โมรัษเสถียร
2. นายชูตระกูล บุญบำรุง
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30-16.30 น.
ระบบสารสนเทศการลงทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตคณะการท่องเที่ยวละการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายก้องเกียรติ ปิดตังทานัง
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการร้านกาแฟ ผ่านระบบ Cloud Service 1. นายจิรพงษ์ พงษ์แสน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบสารสนเทศหอพัก บนระบบcloud computing 1. นางสาวเกวลิน สว่างเพ็ง
2. นางสาวสุวินันท์ ทองดี
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบสืบค้นข้อมูลเชิงความหมายสำหรับผลงานทางวิชาการด้านธุรกิจเกษตร 1. นายณรงค์ฤทธิ์ ดีถาฤทธิ์
2. นายธนิศร์ บูรณะ
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30-16.30 น.
แอปพลิเคชัน Journey Buddy 1. นางสาวทัศนีพร พานจันทร์
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
แอปพลิเคชันค้นหาอสังหาริมทรัพย์ 1. นางสาวธนพร บุตราช
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU