หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ 1/2560) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
การจัดการความปลอดภัย Web Sever และ FTP Sever บน Windows Sever 2016 1. นายกฤษฎางค์ มีชัย
2. นางสาวสุปราณี นาทพวง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การจัดการความปลอดภัยระบบ E-Commerce 1. นายกิตติพศ บุญศรีแก้ว
2. นายพิชญาธรณ์ น้อยเจริญ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย NetHam 1. นายภานุราช ภูหงษ์ทอง
2. นายอภิศักดิ์ กุลผึ้ง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Zabbix 1. นายศรายุทธ ปินะถา
2. นายธนพล นวลยนต์
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
การพัฒนาระบบ Cloud Storage 1.
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบการจัดการฝึกงานออนไลน์ 1. นายชนาธิป ทองมนต์
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:00 น.
ระบบขายสินค้าออนไลน์ร้านสมบัติเจริญเครื่องประดับเงิน 1. นางสาวขวัญฤดี บูชาบุตร
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:00 น.
ระบบจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Spiceworks 1. นางสาวปาริชาติ กลิ่นหอม
2. นางสาวอุรารัตน์ นันเอี่ยม
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบจัดการหอพัก ชัยเจริญ อพาร์ทเม้นท์ 1. นางสาวภัททิรา ไตรยสุทธิ์
2. นางสาวสุพัตรา ทวนทอง
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:00 น.
ระบบเช่าพระออนไลน์ 1.
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบซื้อ-ขายหนังสือออนไลน์ 1. นายนิรวัชธ์ อุ่มแก้ว
2. นายอนุสรณ์ ภาษี
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:00 น.
ระบบบริหารงานวรัญญูเฮ้าส์ & รีสอร์ท 1. นางสาวสุทธิดา ราษฎรดี
2. นายจิราธิวัฒน์ เสนาภักดิ์
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:00 น.
ระบบบริหารจัดการการชำระเงินด้วยระบบเงินออนไลน์ 1. นายคัทซึ ดลโสภณ
อ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการการชำระเงินด้วยระบบเงินออนไลน์ 1. นายคัทซึ ดลโสภณ
อ.ดร.กิตติพล วิแสง
ระบบบริหารจัดการคลินิกรักษาสัตว์กิ่งแก้ว จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวพรสวรรค์ ลาภทรัพย์ทวีคูณ
2. นางสาวเปรมประภา ไยเกตุ
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลร้านเพ้งล็อบสเตอร์ 1. นายภาสกร เชื้อไชย
2. นายจุฬพงศ์ สงสีเสา
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-17.00น.
ระบบบริหารจัดการร้านVolume 1. นางสาวจิราภรณ์ หูตาชัย
2. นางสาวจริยา กองคำ
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:00 น.
ระบบบริหารจัดการร้านวนิดามิวสิค จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาววนิดา คำมุลนา
2. นางสาวพิมล พลขวา
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-17.00น.
ระบบบริหารจัดการโรงงานเส้นหมี่ตรามังกรคู่พระอาทิตย์ 1. นางสาวชนิษฐา ช่วยจันทร์
2. นายกิจเจริญ สาชนะโสภณ
อ.เมธาพร อบทอง 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการโรงแรมบายพาสวิลล่า จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวจุฑารัตน์ ทองหอม
2. นางสาวกฤษดารัตน์ หอมมะณี
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-17.00น.
ระบบบริหารจัดการโรงแรมเป็นหนึ่ง 1. นางสาวจุฑารัตน์ ลาศา
2. นางสาวขนิษฐา ศรีพรมใต้
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:00 น.
ระบบบริหารจัดการสินค้าออนไลน์ สุวิทย์เครื่องจักสาน 1. นายจักรพันธุ์ นันท์โพธิเดช
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการห้องพักกรณีศึกษาอุดรแมนชัน 1. นางสาวศุภลักษณ์ ศรีบุญเรือง
อ.เมธาพร อบทอง 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการหอพักเดอะซันเรสซิเดนซ์ จังหวัดมหาสารคาม 1. นายจักรพงษ์ จันจอม
2. นายจักรพันธุ์ จันจอม
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-17.00น.
เว็บไซต์เชียร์กลางมหาวิทยาลัยมาหารสารคาม 1. นางสาวสุดารัตน์ ไตรรัตน์
อ.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-17.00น.
แอปพลิเคชันบนมือถือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวทัศนีพร พานจันทร์
อ.เมธาพร อบทอง 08.00-17.00 น.
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU