หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ 1/2561) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
1. นางสาวสิรินภา ศรีห่วง
2. นางสาวอาทิติยา พวงใต้
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
Application เปิด-ปิด ไฟ อัตโนมัติ 1. นายกิติพงษ์ เติดประโคน
2. นายมงคลชัย ศรีบุญเรือง
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
ระบบการตัดสินใจ Applicationประเมิณโรคซึมเศร้า 1. นางสาวสุมินตรา ไชยมาตย์
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ 8.00-17.00
ระบบบริการจัดการประมูลและการขายสุกรออนไลน์ กรณีศึกษาฟาร์มสุกรตาใบ 1. นางสาว สิริญญา ด่านซ้าย
2. นางสาว อภิญญา พนาดร
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
ระบบบริหารจัดการประมูลและการขายสุกรออนไลน์ กรณีศึกษาฟาร์มสุกรตาใบ 1. นางสาว สิริญญา ด่านซ้าย
2. นางสาว อภิญญา พนาดร
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:30 น.
ระบบบริหารจัดการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ กรณีศึกษาศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวปานตะวัน ประจันตะเสน
อ.ดร.กิตติพล วิแสง
Cloud Compuiting Eucalyptus 1. นายอภิเชษฐ์ ภูกันดาน
2. นายอิสรา บุญธีไธสง
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
cloud Security 1. นายปวเรศ ซองเหล็กนอก
2. นายวรัญญู สุริยะ
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
IAAS Apache Cloudstack 1. นายเกริกพล ปรีพูล
2. นายอุกฤษฏ์ ศรีสุข
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
IAAS Apache Cloudstack 1. นายเกริกพล ปรีพูล
2. นายอุกฤษฏ์ ศรีสุข
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
การคัดกรองเบาหวานเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา: โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 1. นางสาวสุจิตรา วังหอม
2. นางสาววชิราภรณ์ อนุชน
อ.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
การคัดกรองเบาหวานเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคเหมือนข้อมูลกรณีศึกษา:โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 1. นางสาวสุจิตรา วังหอม
2. นางสาววชิราภรณ์ อนุชน
อ.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
การจัดการความปลอดภัยของเว็บอีคอมเมิร์ซบน Cloud 1. นางสาวยุภาภรณ์ คำสว่าง
2. นางสาวนภาพร สุนทรชัย
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
การจัดการความปลอดภัยบนคลาวด์ ด้วย เวสต้าคอนโทรลแพเนล ไฟร์วอลล์( Vesta Control Panel Firewall) 1. นางสาวพนิดา ต้นจาน
2. นางสาวภัทราพร สิงห์คง
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
การใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลในการจำแนกและคัดเลือกสาขาสำหรับนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวจุฑามาศ แป้นแก้ว
2. นางสาววรัญญา ปัจจัยโค
อ.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
การทำเหมืองข้อมูลเพื่อแนะนำอาชีพสำหรับนิสิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวสิรินภา ศรีห่วง
2. นางสาวอาทิติยา พวงใต้
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ 8.00-17.00
การบริหารจัดการคลินิกทันตกรรมพีเอ็มสหคลินิก มหาสารคาม 1. นางสาวพรทิพย์ บ่วงรัมย์
2. นางสาวพิชญาภา ปากอุตสาห์
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ 8.00-17.00
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีเหมืองข้อมูลในบริการยืมคืนของห้องสมุด กรณีศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวนฤทัย กลอนกระโทก
2. นางสาวอิงธุอร อ้นบุ่งค้า
อ.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
การพยากรณ์ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี 1. นายปพนน์ศรณ์ สิ่วสำแดงเดช
อ.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
การพยากรณ์พฤติกรรมการซื้อสินค้าของลูกค้า กรณีศึกษา บริษัทแฟรี่การไฟฟ้า 1994 จำกัด 1. นางสาวระวินันท์ พัฒนธนทรัพย์
อ.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
การพยากรณ์พฤติกรรมการซื่อหนังสือของลูกค้า กรณีศึกษา ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายวัชรพล พิมสา
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
การพยากรณ์โรคไตออนไลน์ 1. นางสาวนัทมล ทองคำ
2. นางสาวนราวดี สิ่งไธสง
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
การพัฒนาระบบ e-Commerce บน Cloud Computing 1. นายฐิติโชติ เมืองรุ่งเรือง
2. นางสาวสิรีธร ใจเอื้อเฟื้อ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 8.00-17.00 น.
การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ : สถานที่ซื้อสินค้าในจังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวมณัญญา ปัตตาล
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ 8.00-17.00
การพัฒนาเว็บไซต์สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายปัณณวัฒน์ บุรุษภักดี
2. นายบัลลังก์ ตั้งเพียร
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
ความปลอดภัยของระบบ e-Commerce 1. นายศิริศักดิ์ เหล่าหว้าน
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 8.00-17.00 น.
โครงงานระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 1. นายอานันท์ สมทรัพย์
2. นายภควรรธก์ ไพรพงษ์
อ.สมหมาย ขันทอง 8.30-16.30
เปรียบเทียบการจัดการ Cloud โดยใช้ Open Source Firewallบน Virtualization Server 1. นายมนต์นรินทร์ วงษ์วาท
2. นางสาววนิดา แก้วหล่อน
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ Cloud Storage แบบ Open Source บน Virtualiztion Server 1. นายภีมพศ สุขกุล
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 8.00-17.00 น.
โปรแกรมจัดการสินค้าและขายออก 1. นายเอกธวัช วังหอม
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-สาขาตักสิลา 1. นายราชพงศ์ สิงคเสลิต
2. นายภัทรพงษ์ พันเทศ
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
โมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับการจัดการครุภัณฑ์ : กรณีศึกษาคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายกำพล แสงจันทร์สี
2. นายสหชัย เจริญสุข
อ.สมหมาย ขันทอง 8.30-16.30
ระบบการจัดการบริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวน้ำฝน มุงคุณ
2. นางสาวประภาภรณ์ ไชยเสนา
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที 08.00-12.00น.
ระบบการจัดการหอพักออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการหอพักทั่วไป 1. นาย ศุปกร สุวรรณธานี
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:30 น.
ระบบการบริหารจัดการศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ ชัยเซอร์วิส 1. นางสาวจิราภรณ์ หงส์จุมพล
2. นางสาวนุชิตา พะสุรัมย์
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
ระบบการพยากรณ์การพ้นสภาพของนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายคณารักษ์ อรรคพงษ์
อ.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
ระบบจองคิวร้าน Together hair design ออนไลน์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์ทองหลาง
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที 08.00-12.00น.
ระบบจองบัตรคิวออนไลน์คณะบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายพรภวิษย์ ดอนเสนา
2. นายภูมิรพี ประสงค์พรเจริญ
อ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.30-16.30
ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา ฟอเรสท์ อพาร์ทเม้นท์ ท่าขอนยาง 1. นางสาวสิรินภา ศรีห่วง
2. นางสาวอาทิติยา พวงใต้
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
ระบบจองห้องพักออนไลน์ กรณีศึกษา ฟอเรสท์ อพาร์ทเม้นท์ ท่าขอนยาง 1. นางสาวสิรินภา ศรีห่วง
2. นางสาวอาทิติยา พวงใต้
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสารราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 1. นายณัฐพล โนนแดง
2. นายกิตติพงษ์ ไชยอุป
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
ระบบชื้อ-ขายฟาร์มสุกรขุน 1. นางสาว สิริญญา ด่านซ้าย
2. นางสาว อภิญญา พนาดร
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
ระบบชื้อ-ขายฟาร์มสุกร 1. นางสาว สิริญญา ด่านซ้าย
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
ระบบซื้อ-ขาย น้ำดื่ม พี.อาร์. จังหวัดมหาสารคาม 1. นายพิเชษฐ แคไธสง
2. นายรชฏ รัตนเวลุน
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30-16.30 น.
ระบบซื้อขายออนไลน์ 1. นายปริเวช ภูมิการีย์
2. นายอรรถพล พร้อมพรั่ง
อ.สมหมาย ขันทอง 8.30-16.30
ระบบบริหารการจัดการข้อมูลคลีนิครักฟัน​ จ.หนองบัวลำภู 1. นายนาวิน แสนมั่น
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที 08.00-12.00น.
ระบบบริหารการจัดการลานจอดรถบนระบบไอโอที 1. นายนิรุทธ์ ตรีพงษ์
2. นายวรภัทร หมั่นบรรจง
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
ระบบบริหารการจัดการลานจอดรถบนระบบไอโอที 1. นายนิรุทธ์ ตรีพงษ์
2. นายวรภัทร หมั่นบรรจง
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบบริหารจัดการ ไข้เลือดออก ออนไลน์ 1. นางสาวศุมลธิดา สิงห์ชู
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบบริหารจัดการข้อมูลฟิตเนส กรณีศึกษา ฟิตเนส MASK GYM 1. นางสาวเรณุกา วิเศษนันท์
2. นางสาวขวัญฟ้า ไชยนิด
อ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.30-16.30
ระบบบริหารจัดการคำสั่งซื้อออนไลน์ของร้านชิวเบรค 1. นายก้องภพ เลิศสิริกันยา
2. นายอภิวัฒน์ มีศรี
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการคิวรถเกี่ยวข้าว 1. นางสาวศรสวรรค์ วรวงษ์
2. นางสาวจิราวรรณ พันสาย
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
ระบบบริหารจัดการคิวรถเกี่ยวข้าว 1. นางสาวศรสวรรค์ วรวงษ์
2. นางสาวจิราวรรณ พันสาย
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
ระบบบริหารจัดการเงินปันผล กองทุนหมู่บ้าน บ้านเล้าหมู่ที่ 4 ต.หนองแก้ว อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 1. นางสาวฑิตยาภรณ์ ไชยมี
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
ระบบบริหารจัดการร้านคาร์แคร์ กรณีศึกษาร้านทองเจริญคาร์แคร์ 1. นายรวิภัทร์ กรีธาพล
2. นายอรรฆพล ศรีเรือง
อ.ดร.กิตติพล วิแสง 08.30-16.30
ระบบบริหารจัดการร้านโคกจานวัสดุก่อสร้าง จ.ศรีสะเกษ 1. นางสาวกาญจนา เพ็งแจ่ม
2. นายปรเมษฐ สุขวิสัย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการร้านปักชื่อร้านนิวเรืองสินเลทเธอร์ 1. นางสาวเจนจิรา ศิริภาษ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์ สีแดง
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
ระบบบริหารจัดการร้านมุกรถบ้าน อ.กุดชุม จ.ยโสธร 1. นายปัทมรินทร์ รูปคม
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการร้านหมอนสม๊อคออนไลน์ บ้านเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวเจนจิรา สรรพอาสา
2. นางสาวปิยนุช โกทา
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
ระบบบริหารจัดการร้านอาร์มอุปกรณ์เสริมสวยออนไลน์ 1. นางสาวกฤตญา วงศ์สุทธิรัตน์
2. นายธนพล แก้วธรรม
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1. นายปัณณวัฒน์ บุรุษภักดี
2. นายบัลลังก์ ตั้งเพียร
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการศิษย์เก่าของนิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ 1. นายปฏิภาณ วิศรีสิทธิ์
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 8:00 - 17:00 น.
ระบบประมวลผลการประการประกวดแข่งขันออนไลน์ 1. นาย จักรพงศ์ เจริญเนตร
2. นาย พีรพัฒน์ ป้องโล่ห์
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:30 น.
ระบบพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านขามเรียง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 1. นางสาวกรวิภา แก้วใส
2. นางสาวพัชรีวรรณ ชัยอินทร์
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที 08.00-12.00น.
ระบบสารสนเทศบริหารจัดการหลักสูตรของอาจารย์ประจำหลักสูตรคณะการบัญชีและการจัดการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาววราพร มั่นศรีจันทร์
2. นายศิริศาสตร์ สุขสัมพันธ์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดหางานออนไลน์ 1. นางสาวพิมภาวรรณ จันทร์จะบวก
2. นางสาวอารีญา ศีลพันธ์
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30-16.30 น.
เว็บไซต์คำนวณคะแนนการประกวด 1. นาย จักรพงศ์ เจริญเนตร
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
เว็บไซต์คำนวณคะแนนการประกวด 1. นาย จักรพงศ์ เจริญเนตร
2. นาย พีรพัฒน์ ป้องโล่ห์
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
เว็บไซต์จัดการระบบซื้อขายทัวร์ 1. นาย ชญานันท์ บุญมาเลิศ
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 8:30 น.
เว็บฝากขายฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 1. นายวิทยา แสนศรี
2. นายพีระพงษ์ ศรีสง่า
อ.สมหมาย ขันทอง 8.30-16.30
สหกรณ์ชุมชนบ้านดอนมะยาง หมู่ 3 ต.ตาดทอง อ.เมือง จ.ยโสธร 1. นางสาวกมลรัตน์ จึงศิลญธรรม
2. นางสาววริศรา ธรรมจักร์
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที 08.00-12.00น.
แอปพลิเคชันการจัดการฟาร์มโค ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1. นายเกียรติศักดิ์ นันโท
2. นายณัฐพงษ์ หอมสมบัติ
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
แอพพลิเคชันช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านอาหาร 1. นายอนันต์ สัมพันธ์
อ.สมหมาย ขันทอง 8.30-16.30
แอพพลิเคชั่นสมุดพกสัตว์เลี้ยง 1. นางสาวกัญภร มะกรครรภ์
2. นายพีรณัฐ โคตรทิพย์
อ.สมหมาย ขันทอง 8.30-16.30
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU