หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ 1/2561) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
1. นางสาวกฤตญา วงศ์สุทธิรัตน์
2. นายธนพล แก้วธรรม
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
การคัดกรองเบาหวานเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคเหมือนข้อมูลกรณีศึกษา:โรงพยาบาลวานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 1. นางสาวสุจิตรา วังหอม
2. นางสาววชิราภรณ์ อนุชน
อ.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
ระบบการจัดการบริหารสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวน้ำฝน มุงคุณ
2. นางสาวประภาภรณ์ ไชยเสนา
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
ระบบจองคิวร้านเสริมสวย Together ออนไลน์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์ จันทร์ทองหลาง
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
ระบบจัดเก็บไฟล์เอกสารราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป้า อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 1. นายณัฐพล โนนแดง
2. นายกิตติพงษ์ ไชยอุป
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
ระบบบริหารจัดการร้านอาร์มอุปกรณ์เสริมสวยออนไลน์ 1. นางสาวกฤตญา วงศ์สุทธิรัตน์
2. นายธนพล แก้วธรรม
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดหางานออนไลน์ สำหรับนิสิตจบใหม่ 1. นางสาวพิมภาวรรณ จันทร์จะบวก
2. นางสาวอารีญา ศีลพันธ์
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
เว็บไซต์คำนวณคะแนนการประกวด 1. นาย จักรพงศ์ เจริญเนตร
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU