หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ 2/2560) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
ความปลอดภัยบน Windows Server 2016 1. นางสาวพิมหฤทัย ทองอิฐ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-16.30
ระบบ E- Commerce 1. นายศิริศักดิ์ เหล่าหว้าน
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-16.30
ระบบ E-commerce เครื่องมือการเกษตร 1. นายวรชัย กษมาพิศาล
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 08.00-16.30
ระบบการบริหารจัดการสั่งอาหารออนไลน์ 1. นายนพรัตน์ กทิศาสตร์
2. นางสาววริศรา กองแก้ว
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ศูนย์สาธิตทางการตลาดหมู่ที่2 บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1. นางสาวอภิญญา บุญญา
2. นายสุทัศน์ บุตรช่วง
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
แอปพลิเคชัน Journey Buddy 1. นางสาวทัศนีพร พานจันทร์
อ.เมธาพร อบทอง 09.00-11.00 น.
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU