หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ 2/2563) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
Smart Combined Agriculture (การเกษตรผสมผสานอัจฉริยะ) 1. นายเป็นหนึ่ง ทัดมาลา
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.30-16.30 น.
Smart Environment สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 1. นางสาวรัตนประภา จันทร์กล้า
2. นางสาวรามาวดี งามงอน
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
Smart Mushroom Farming (โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ) 1. นาย พงศธร ยั่งยืน
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา 8.00-17.00 น.
Smart Sentry กล่องยามอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 1. นางสาวกิตติยา โชติบ้านขาม
2. นายศุภโชค ทุ่นศิริ
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
การประยุกใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับบ้านอัจฉริยะด้วยระบบรักษาความปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวกภายในบ้าน 1. นางสาวกัณฐมณี ชิณปัทม์
2. นางสาวสุธัญญา สมธรรม
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร
การประยุกใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับบ้านอัจฉริยะด้วยระบบรักษาความปลอดภัยและระบบอำนวยความสะดวกภายในบ้าน 1. นางสาวกัณฐมณี ชิณปัทม์
2. นางสาวสุธัญญา สมธรรม
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวทรรศิกา ภาพน้ำ
2. นางสาววราภรณ์ ภาคภูมิ
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นสำหรับบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ 1. นาย อภิสิทธิ์ ทองสง่า
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา 8.00-17.00 น.
เครื่องคัดแยกขวดขยะอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 1. นางสาวอนงค์นาฏ สารจันทร์
2. นางสาวชลิฎาภรณ์ โยธาใหญ่
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
บ่อกักโรคอัจฉริยะ 1. นายนันทวัฒน์ เปลื้องกระโทก
2. นางสาวปริมอักษร บุญแสง
อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล
ระบบการจัดการโรงเรือนเพาะปลูกเมล่อนด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 1. นางสาวจิตรลดา สิงห์ทอง
2. นางสาวจุฑาวดี โกกอุ่น
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
ระบบจัดการโรงเรือนไก่ไข่แบบปิดด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 1. นางสาวละลิตตรา นาแพงสอน
2. นางสาวศิริลักษณ์ ขารบ
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
ระบบติดตามรถรางมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 1. นางสาวพรพิมล จันทร
2. นางสาวสายพิณ มโหฬาร
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
ระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ 1. นายพลชนก ทิพยามาตย์
2. นางสาวมุกดา แก้วเชียงหวาง
อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล
ระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ 1. นายพลชนก ทิพยามาตย์
2. นางสาวมุกดา แก้วเชียงหวาง
อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU