หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ 2/2563) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
Smart Combined Agriculture (การเกษตรผสมผสานอัจฉริยะ) 1. นายเป็นหนึ่ง ทัดมาลา
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 08.30-16.30 น.
Smart Mushroom Farming (โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ) 1. นาย พงศธร ยั่งยืน
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา
การพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะเพื่อสนับสนุนการพยากรณ์ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กรณีศึกษา : โรงพยาบาลสุทธาเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวทรรศิกา ภาพน้ำ
2. นางสาววราภรณ์ ภาคภูมิ
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 8:00-17:00
ร้านค้าออนไลน์ 1. นาย อภิสิทธิ์ ทองสง่า
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU