หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ 2/2562) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
การบริหารจัดการระบบพัสดุ กรณีศึกษาโรงเรียนหนองห้างพิทยา 1. นายทวิวัฒน์ วิเศษศักดิ์
2. นายวันชนะ เนตรคุณ
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อการศึกษาข้อมลูพรรณไม้ ในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย 1. นางสาวพรทิวา สุทธิจักษ์
2. นางสาวสุธาสินี ชัยทองคำ
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
การพัฒนาแอปพลิเคชันร้านวราภรณ์ไข่ไก่ 1. นางสาวปวีณา วันทาแท่น
2. นางสาวสิรัณยา ธารพร
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
ระบบการดูแลฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farm 1. นายอัครพงศ์ บัวช่วย
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.00-16.00 น.
ระบบงานฌาปนกิจสงเคราะห์ 1. นางสาวพัชราภรณ์ พลศิริ
2. นางสาวศิริลักษณ์ เสน่ห์พูด
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการขายสินค้า กรณีศึกษา: ร้านสวนศิริฟาร์มเห็ด 1. นางสาวมนสยา ภูละมุล
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการร้านแฟชั่นฮานาโกะ 1. นางสาวอรวี คำมิ่ง
2. นางสาวกติกา พรมงาม
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ร้านชุมชนบ้านหนองหว้า 1. นางสาวเกวลิน แก้วจันดา
2. นางสาวพรทิพย์ ก้อนวิมล
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
ระบบบริหารจัดการโฮมสเตย์บ้านหัวขัว สะพานไม้แกดํา 1. นางสาวสรินนา เปรมมานะ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 08.00-17.00
ระบบสารสนเทศสองพี่น้องรีสอร์ต 1. นางสาวกัญญารัตน์ แสงสมพร
2. นางสาววนิดา ชุมพล
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
เว็บไซต์เพื่อช่วยเหลือแมวจรจัดบนคลาวด์คอมพิวติง 1. นายธนภัทร ธนกฤตพงศกร
2. นางสาวปิยากร อัตโน
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
เว็บไซต์ระบบจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ออนไลน์บนคลาวด์คอมพิวติง 1. นายเขมรัฐ จันทร์โคตร
2. นางสาวอโยธกาล พินิจสอน
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
แอปพลิเคชันโรงหมอนมงคล 1. นางสาวบุษกร ชูรัตน์
2. นางสาวปิยาภรณ์ ชูรัตน์
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU