หน้าแรก
Untitled Document
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ 1(ภาคเรียนที่ 1/2563) กลับหน้าหลัก
ในที่ปรึกษาของอาจารย์
หัวข้อโครงงาน ชื่อผู้ศึกษา อ.ที่ปรึกษา วันที่สอบ / ห้องสอบ เวลาที่สอบ
1. นายจิรายุทธ โพธิสิงห์
2. นายปิติภัทร ศักดิ์วงษ์
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
ระบบบริหารจัดการการจองโรงแรม 1. นางสาวสลิลทิพย์ ชีพสัตยากร
2. นางสาวธิดารัตน์ มีเกษ
อ.อริศาพัชร สุทธิดี 8:00-17:00
Let Guy Tour 1. นางสาวณัฎฐา สุนทรา
2. นายศิวกร คงสอดทรัพย์
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 13.00-19.00 น.
Smart Apartment 1. นายธนกร เด่นเหมือนวงศ์
2. นายกิตติพงษ์ ศรีบุญเรือง
อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล 08.30-16.30
Smart Home Security System ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน 1. นางสาวจนิษตา เสวตวงษ์
2. นางสาวปัทมาวดี สืบศรี
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30 - 16.30 น.
Smart home stay 1. นายยุทธนา โมธรรม
2. นางสาวศิริลักษณ์ มั่นคง
อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล 08.30-16.30
Smart Parking ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ 1. นายวิศรุต ศรีศักดิ์นอก
2. นายอิทธิพล มีหวัง
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30 - 16.30 น.
การควบคุม WIFI ด้วย PFSense 1. นางสาวกรรณิกา ประโมสี
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 8.00-16.30
การติดตั้ง ConfigServer security & firewall (CSF) เพื่อบริหารความปลอดภัยเครื่องแม่ข่าย 1. นางสาวกัญญารัตน์ หมอนอภัย
2. นางสาวเมทินี สิทธิโคตร
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 8.00-16.30
การประยุกต์ใช้ Microsoft Windows Server 2019 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบนเครือข่าย 1. นายนราธร มุ่งทอง
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา 8.00-17.00
การประยุกต์ใช้ OPNSense Firewall ในการจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายขององค์กรธุรกิจ 1. นางสาวปนัดดา แซ่ตั้ง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี 8.00-16.30
การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อความเพื่อวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดเวสต์เท็กซัส (WTI) 1. นายนิติศักดิ์ พูลไธสง
2. นายณัฐวุฒิ อุ่นมาลย์
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ 08:30-17:00
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Internet of Things ในการควบคุมระบบส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศสำหรับบ้านอัจฉริยะ 1. นายนันทวัฒน์ ปะนัดสุจ่า
2. นางสาวสิริดา บุญสูง
อ.ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ 8.30-16.30 น.
การพัฒนาระบบสารสนเทศงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายลิปไชย วงเวียน
2. นายวิทวัส บุญลือ
อ.ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์ 8.30-16.30 น.
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการฐานข้อมูล ของคลินิกหมอฟันเยาวพาทันตแพทย์ 1. นางสาวชาริณี พลเยี่ยม
2. นางสาวศศินิภา จันทราเลิศ
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดหาธุรกิจแฟรนไชส์ 1. นายกัมปนาท เรืองใสส่อง
2. นางสาวรดามณี แสงสวาศ
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร 08.00-17.00
การพัฒนาเว็บไซต์ร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ ร้านK-Clothes 1. นางสาวปุณญาดา พลซื่อ
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 13.00 น
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นางสาวชนิสรา วรสิทธิ์
2. นางสาวชไมพร บุตรพา
อ.ปวรปรัชญ์ หงสากล .00-16.30 น.
ตู้ฆ่าเชื้อCovid-19 อัจฉริยะ 1. นางสาวสุธิดา ผาพองยุน
2. นางสาวศิริวรรณ ถมปัด
อ.ดร.สมโภช ทองน้ำเที่ยง 08.30 น. - 16.30 น.
ตู้ปลูกผักอัจฉริยะ 1. นายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ งามจำรัส
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ตู้ปลูกผักอัจฉริยะ 1. นายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ งามจำรัส
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
ระบบ Smart Farm เกษตรหมุนเวียน 1. นายสุทธิรักษ์ เกษรจันทร์
2. นายชโลธร พลอยสุภา
อ.ดร.สมโภช ทองน้ำเที่ยง 08.30 น. - 16.30 น.
ระบบคำร้องขอสำรองที่นั่งวิชาเรียนเเละเปิดรายวิชาออนไลน์คณะการบัญชีเเละการจัดการ 1. นางสาวพจณิชา เกียรติศักดิ์ศิริ
2. นางสาวเบญจวรรณ ร่มซ้าย
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 13.00-19.00 น.
ระบบจองคิวร้านทำเล็บ สักคิ้ว ต่อขนตา 1. นางสาวภัคจิรา พินิจมนตรี
2. นางสาวกฤติยา ชมเวียง
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 13.00-19.00 น.
ระบบจองคิวล้างรถ 1. นางสาวนภาพร แย้มศรี
2. นางสาวปิยะมาศ บุญละคร
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 13.00-19.00 น.
ระบบจองทริปท่องเที่ยวแก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวชื่นกมล สุบิน
2. นางสาวณัฐชรินทร์ อยู่ชุมพล
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบจัดการข้อมูลสาธารณสุขชุมชนออนไลน์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านสว่าง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 1. นางสาวปวีณา แก้วเชียงหวาง
2. นางสาวปรีดาภรณ์ ตรีพจนีย์
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 13:00-17:00 น.
ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กออนไลน์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 1. นางสาววริศรา สังสนา
2. นางสาวอัจฉราพร ประวันโน
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 13:00-17:00 น.
ระบบจัดการคิวและบริหารข้อมูลป่วยออนไลน์ กรณีศึกษาคลีนิกหมอหงส์ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาววรรณภา จันทรา
2. นายอรรถพร พุธนอก
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง 13:00-17:00 น.
ระบบตรวจนับ-แจ้งเตือนผู้ใช้บริการสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามด้วยเทคโนโลยี IoT 1. นายธนวัฒน์ ปทุมพร
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา 8.00-17.00
ระบบตัดไฟฟ้าตอนน้ำท่วมอัจฉริยะ 1. นายจิรายุทธ โพธิสิงห์
2. นายปิติภัทร ศักดิ์วงษ์
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบถังขยะอัจฉริยะ 1. นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา
2. นางสาวนุชจิรา หงษ์บัวภา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร 08.30 - 16.30 น.
ระบบบริหารจัดการการจองคิวร้านยวนนวดเพื่อสุขภาพออนไลน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1. นางสาวนันทิตา กันนุฬา
2. นางสาวนรินทร์ อสุรินทร์
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที 13.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม 1. นางสาวสริยาภรณ์ ประกาสิทธิ์
2. นางสาวสุรดี จิตฤทธิ์
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 13.00-19.00 น.
ระบบบริหารจัดการชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยมหาสารคามออนไลน์ 1. นางสาวยัสมี จารู
2. นางสาววธิณี ปิยะชาติ
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที 13.00-17.00 น.
ระบบบริหารจัดการบริษัท ไอบีเอ็ม โซลูชั่นส์ ดิลิเวอรี่ จำกัด(สหกิจศึกษา) 1. นางสาวอาทิตยา พรศักดา
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 13.00-19.00 น.
ระบบบริหารจัดการบ้านอัจฉริยะ 1. นางสาวกุลพัชร กองนา
2. นางสาวฐิติมา นาทันใจ
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 13.00 น.
ระบบบริหารจัดการฟาร์ม 1. นายโชคชัย เติมภักดี
2. นายปฏิภาณ ทองสลับ
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 13.00 น.
ระบบบริหารจัดการร้านขายสีทาบ้าน กรณีศึกษา ร้าน Sky up Painting จังหวัดขอนแก่น 1. นางสาวมุทิตา พรหมแสนจันทร์
2. นางสาวสลิลทิพย์ ฆารชม
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง 8.00-16.00
ระบบบริหารจัดการร้านโรตีเจ้าเก่า 1. นางสาวอมีนัฮ มูซอ
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ 13.00 น.
ระบบบริหารจัดการลานประมูลยางพารา 1. นางสาวสิริกัญญา มาราช
2. นายเสฐียรพงษ์ สังสีมา
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท 13.00-19.00 น.
ระบบรับแจ้งซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณัฐกฤต ทิศเสถียร
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
ระบบรับแจ้งซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายณัฐกฤต ทิศเสถียร
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
ระบบสมัครเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวสุวพร ช่วยแสง
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง 8.00-16.00
ระบบสารสนเทศการติดตามเอกสารภายในหน่วยงานด้วย QR Code ผ่านระบบ Cloud Computing 1. นายกนก มีเทียน
2. นายธรัช นฤภรไพศาล
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 13.00 - 17.00
ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการขายสินค้า ณ จุดบริการ (POS on Cloud Service) 1. นางสาวเกษศรา สุวรรณเพ็ชร
2. นางสาวพนารัตน์ ศรีพุทธา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 13.00 - 17.00
ระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมายล่วงหน้าและการติดตามการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1. นางสาววนิดา สมวงศ์
2. นางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก 13.00 - 17.00
โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ 1. นายพรเทพ โพธิ์พัด
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม 08.00
โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ 1.
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
เว็บแอปพลิเคชั่นระบบสืบค้นและจองหอพักในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1. นายชนัญญู นะวะโคกศรี
2. นายชวน ชำนาญพรม
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา 8.00-17.00
เว็บแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการกิจการรถโดยสารสาธารณะ 1. นางสาวธันยพร จรัสฤทธิ์
2. นางสาวชัชฎาพร ศิริอุเทน
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา 8.00-17.00
แอบฟลิเคชั่นสำหรับการบริหารธุรกิจบ้านเช่า 1. นางสาวนุจรี ว่องไว
2. นางสาวขนิษฐา น้อยศรี
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง 08.00 - 16.00
แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยง กรณีศึกษาจังหวัดเลย 1. นางสาวกิติมา ตันทอง
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง 08.00 - 16.00
แอพพลิเคชั่นขายสินค้าออนไลน์ ร้าน20up 1. นายศิริชัย พนมเขต
2. นายวรพล ศรีคำ
อ.อริศาพัชร สุทธิดี 8:00-17:00
แอพพลิเคชันจองสนามฟุตบอล 1. นางสาวชนัญชิดา วิลัยรัตน์
2. นางสาวสุภัตรา ไสภาค
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง 08.00 - 16.00
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU