หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นสอบโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (Project2) กลับหน้าหลัก
  แบบฟอร์ม ITP2 ภาคเรียนที่ 1/2561
  ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้เฉพาะวัน วันศุกร์ที่ 05 ตุลาคม 2561 ถึง วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561
  ให้พิมพ์รหัสนิสิตและอีเมล์ของนิสิตคนในกลุ่มที่เคยบันทึกไว้ใน Project1
รหัสนิสิต
   
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU