หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นสอบโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (Project2) กลับหน้าหลัก
  แบบฟอร์ม ITP2 ภาคเรียนที่ 2/2564
  ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้เฉพาะวัน วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันอังคารที่ 08 มีนาคม 2565
  ขณะนี้หมดเขตส่ง ITP2 แล้ว นั้นหมายความว่านิสิตจะไม่สามารถขึ้นสอบได้ ให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษาด่วน!!