หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นสอบโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (Project2) กลับหน้าหลัก
  แบบฟอร์ม ITP2 ภาคเรียนที่ 2/2562
  ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้เฉพาะวัน วันพฤหัสที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ถึง วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
  ให้พิมพ์รหัสนิสิตและอีเมล์ของนิสิตคนในกลุ่มที่เคยบันทึกไว้ใน Project1
รหัสนิสิต
   
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU