หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นสอบโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (Project2) กลับหน้าหลัก
  แบบฟอร์ม ITP2 ภาคเรียนที่ 1/2560
  ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้เฉพาะวัน วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ถึง วันพุธที่ 08 พฤศจิกายน 2560
  ขณะนี้หมดเขตส่ง ITP2 แล้ว นั้นหมายความว่านิสิตจะไม่สามารถขึ้นสอบได้ ให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษาด่วน!!