หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นสอบโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (Project1) กลับหน้าหลัก


  แบบฟอร์ม ITP1 ภาคเรียนที่ 2/2564
  ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้เฉพาะวัน วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
  ขณะนี้หมดเขตส่ง ITP1 แล้ว นั้นหมายความว่านิสิตจะไม่สามารถขึ้นสอบได้ ให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษาด่วน!!