หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นสอบโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (Project1) กลับหน้าหลัก


  แบบฟอร์ม ITP1 ภาคเรียนที่ 3/2559
  ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้เฉพาะวัน วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560
  ขณะนี้หมดเขตส่ง ITP1 แล้ว นั้นหมายความว่านิสิตจะไม่สามารถขึ้นสอบได้ ให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษาด่วน!!