หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มเพื่อขอขึ้นสอบโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (Project1) กลับหน้าหลัก


  แบบฟอร์ม ITP1 ภาคเรียนที่ 2/2560
  ระบบจะอนุญาตให้บันทึกข้อมูลได้เฉพาะวัน วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ถึง วันจันทร์ที่ 09 เมษายน 2561
  ขณะนี้หมดเขตส่ง ITP1 แล้ว นั้นหมายความว่านิสิตจะไม่สามารถขึ้นสอบได้ ให้ติดต่อ อ.ที่ปรึกษาด่วน!!