หน้าแรก
Bura Flower
รูปแบบเอกสารโครงงานสารสนเทศธุรกิจ กลับหน้าหลัก
   
   
 
  Download ITP1 เพื่อเสนอหัวข้อโครงการต่ออาจารย์ที่ปรึกษา <--กรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้ยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานด้วยตนเอง
แบบนำเสนอหัวข้อและแบบขออนุมัติหัวข้อโครงงาน (ITP1) <-- ยื่นผ่านเว็บกรณีที่ลงทะเบียนใน reg แล้ว
คู่มือการทำเอกสารโครงงาน (ปรับปรุงใหม่ 8 มกราคม 2551)
ไฟล์รูปแบบการทำเอกสารโครงงาน (Template3.0) (ปรับปรุงใหม่ 8 มกราคม 2551)
แบบขออนุมัติสอบโครงงาน (ITP2) * เฉพาะ Project2 เท่านั้น <-- ยื่นผ่านเว็บ
   
รายละเอียดการส่งงานเป็นแผ่น CD
 
รูปแบบไฟล์ PDF,Ms-Word ที่จะต้องส่งผ่านเว็บ BC
  นิสิตต้องส่งไฟล์เอกสารรูปเล่ม หลังการสอบโปรเจคไม่เกิน 1 สัปดาห์ (ให้ทำเป็นไฟล์ PDF ทั้งหมดทุกไฟล์)
 
 1. titlepage  => เป็นชื่อไฟล์ของปกนอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้จัดเก็บในไฟล์เดียวกัน
 2. contents => เป็นชื่อไฟล์ของสารบัญ
 3. abstract  => เป็นชื่อไฟล์ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้จัดเก็บในไฟล์เดียวกัน
 4. acknowledge  => เป็นชื่อไฟล์ของกิตติกรรมประกาศ
 5. chapter1  => เป็นชื่อไฟล์ของบทที่ 1
 6. chapter2  => เป็นชื่อไฟล์ของบทที่ 2
 7. chapter3  => เป็นชื่อไฟล์ของบทที่ 3
 8. chapter4 => เป็นชื่อไฟล์ของบทที่ 4
 9. chapter5  => เป็นชื่อไฟล์ของบทที่ 5
 10. reference => เป็นชื่อไฟล์ของบรรณานุกรม
 11. appendix => เป็นชื่อไฟล์ของภาคผนวก
 12. profile   => เป็นชื่อไฟล์ของประวัติผู้จัดทำ
   
  คลิกที่นี่เพื่อส่งไฟล์เอกสารรูปเล่มผ่านเว็บ >>
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU