หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 3/2559)
 
ห้องBC | BIT | ECOM | คธ (เทียบเข้า) |
       
BIT      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  ระบบบริหารจัดการสินค้าชุมชน - 1. นางสาวรัตนาวดี ศิริวัฒนวิบูลย์
2. นางสาววรรณนิภา พลลาภ
3. นางสาวจิราวรรณ นามสง่า
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบบริหารจัดการหอพักและที่อยู่อาศัยในเขต ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - 1. นางสาววิลาวรรณ หาสอดส่อง
2. นางสาวสุภาวดี พันธ์สระน้อย
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
  ระบบบริหารจัดการหอพักและที่อยู่อาศัยในเขต ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - 1. นางสาววิลาวรรณ หาสอดส่อง
2. นางสาวสุภาวดี พันธ์สระน้อย
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
  ระบบบริหารจัดการหอพักและที่อาศัยในเขต ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - 1. นางสาววิลาวรรณ หาสอดส่อง
2. นางสาวสุภาวดี พันธ์สระน้อย
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU