หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 3/2559)
 
ห้องBC | BIT | ECOM | คธ (เทียบเข้า) |
       
BC      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  - 1. นายณัฐวุฒิ อุดศรี
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  - 1. นายณัฐวุฒิ อุดศรี
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  การจัดการความปลอดภัยของ Server ในองค์กรธุรกิจด้วย SUSE Firewall - 1. นางสาวอภิญญา อันละคร
2. นายทศพล ประเสริฐโส
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การจัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายทางธุรกิจด้วย Shorewall Firewall - 1. นางสาวศรินยา แสงจำรัสชัยกุล
2. นางสาวขนิษฐา เนื่องไชยศ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การจัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายทางธุรกิจด้วย Tripwire IDS - 1. นางสาวนัจนันท์ ภูลายดอก
2. นางสาวสุพัตรา พระบรรเทา
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การจัดการความปลอดภัยของระบบเครือข่ายธุรกิจด้วย Zeroshell Firewall - 1. นางสาวจุฑากรณ์ โพธิ์สะอาด
2. นางสาวพนิดา โฉมเกษม
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การจัดการความปลอดภัยระบบ Streaming Server - 1. นายธวัช จันทร์เต
2. นางสาวอารียา วันกำมิโก
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายธุรกิจด้วย m0n0wall - 1. นางสาวทิพย์สุดา ผาดไธสง
2. นายศาสตรวัต โชติรัตน์
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพจบ้านสี่ขา-สารคาม - 1. นางสาวสุกัญญา มงคุณคำชาว
2. นางสาวสุปราณี สารมานิตย์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบ Cloud Computing ด้วย OpenStack 11 1. นายอนุพงศ์ โสภาพ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  ระบบการขายสินค้าโอทอปออนไลน์ - 1. นางสาวศศิธร แจ้งห้วย
2. นางสาวสาวิตรี เยี่ยมรัมย์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบการจองโรงแรมแคคตัส จ.ขอนแก่น - 1. นางสาวจนัญญา คงเครือ
2. นางสาวสสิมาพร พลแสน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบการจัดการความปลอดภัยบนเว็บไซต์ E-Commerce 10 1. นายเอกภพ เชิงหอม
2. นางสาวนันตภรณ์ ปิ่นคำ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย Mobile แอพลิเคชั่น - 1. นางสาวบาหยัน ตะวัน
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
  ระบบจัดการเว็บไซน์ร้านแอปเปิ้ล สกรีน - 1. นางสาวจารุวรรณ ไชยสุวรรณ์
2. นางสาวปริมประภา ทองยศ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบจัดการหอพักออนไลน์ (หอลัดดา ต.ขามเรียง จังหวัดมหาสารคาม) - 1. นายคณิต ชินดา
2. นายณัฐวุฒิ อุดศรี
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบซื้อ-ขาย เครื่องเสียงติดรถยนต์ ร้านมิวสิคซาวด์ จังหวัดมหาสารคาม - 1. นายพิทยา โคตรโสภา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  ระบบบริหารการจองโรงแรมแคคตัส จ.ขอนแก่น - 1. นางสาวจนัญญา คงเครือ
2. นางสาวสสิมาพร พลแสน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบบริหารจัดการ การขอพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายพงษ์นฤทธิ์ แก้วตา
2. นางสาวพรนิภา จันทีเทศ
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  ระบบบริหารจัดการการผลิตรองเท้า - 1. นางสาวศิวาพร ชมภูทัศน์
2. นางสาวกุสุมา ตู้แก้ว
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
  ระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้า - 1. นายปรัชญากรณ์ วรรณชัย
2. นายไตรภพ พันเสนา
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบบริหารจัดการข้อมูลรับซื้ออ้อยจากเกษตรกร บ้านห้วยเดื่อเหนือ ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย - 1. นายณรงค์ฤทธิ์ มีชัย
2. นายเอกชัย พาคำมี
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  ระบบบริหารจัดการข้อสอบออนไลน์ - 1. นางสาวนวพรรษ์ แสนหล้า
2. นางสาวอินทุอร เต็งจิรสิน
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  ระบบบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม สมายพลัส จ.ชลบุรี - 1. นางสาวพัชรพร โอภาโส
2. นางสาวศิริลักษณ์ ชมภูเขา
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ ชนะ 2 ฟาร์ม อ.พระยืน จ.ขอนแก่น (Oracle) - 1. นางสาวชลิตา สีลาคต
2. นายณัฐพงษ์ พรหมโคตร
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบบริหารจัดการร้านขายเสื้อผ้า ออนไลน์ กรณีศึกษา ร้านแว๊ะ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม - 1. นางสาวสุดารัตน์ ละอองทอง
2. นางสาวจันทิมา ศรีสุพโยค
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  ระบบบริหารจัดการร้านภูมิสิทธิ์ ก่อสร้าง - 1. นางสาวชไมพร เพชรอมรเมธากุล
2. นางสาวเกษฎาพร สละ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบบริหารจัดการสั่ง-จองผลิตผลทางการเกษตรออนไลน์ กรณีศึกษาสวนบุญมา ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ - 1. นางสาวดาริกา กัปโก
2. นางสาวเชษฐสุดา โสประดิษฐ์
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  ระบบบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา - 1. นางสาวกาญจนา แสนตลาด
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนอัคคะ(อัคควิทยาคาร) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - 1. นางสาววิชชุดา เบ้าหล่อเพชร
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  ระบบบริหารจัดการหอพักเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - 1. นางสาวอภิชญา นาเริง
2. นางสาวกรรณิการ์ กองสิงห์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบบริหารจัดการหัวหน้าภาควิชา คณะการบัญชีและการจัดการ - 1. นายชัยวัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบบริหารจัดการอู่ซ่อมรถออนไลน์ กรณีศึกษาอู่ร้อยการช่าง ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด - 1. นางสาวสิริรัตน์ สุ่มมาตย์
2. นางสาวละมัย ธรรมไขย์
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  ระบบประชาสัมพันธ์ที่พักและจัดการข้อมูลที่พัก ในเขตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นางสาวรัฐภรณ์ เทียนไสย
2. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริ
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม - 1. นายสราวุฒิ ทะวงศา
2. นายตรีทิพยนิภา ชื่นบาน
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  ระบบรับงานร้านบัวขาวดีไซด์ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านบัวขาวดีไซน์ ต.บัวขาว อ.บัวขาว จ.กาฬสินธุ์ - 1. นางสาวจุฑารัตน์ บุบผามาลัย
2. นางสาววาสนา แก้วเรือง
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  เว็บไซต์หอพักสุขศิริ ลิฟวิ่ง เพลส - 1. นายคุณานนต์ คุรุเจริญ
2. นางสาวณัฐนิชา โคตรโย
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  แอพพลิเคชั่นสวัสดีชัยภูมิ - 1. นายธนภัทร ศุภธนันณัฎ
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU