หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 2/2563)
 
ห้องBC | BIT | คธ เทียบเข้า |
       
BC      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  ระบบบริหารจัดการการจองโรงแรม - 1. นางสาวสลิลทิพย์ ชีพสัตยากร
2. นางสาวธิดารัตน์ มีเกษ
อ.อริศาพัชร สุทธิดี
  Let Guy Tour - 1. นางสาวณัฎฐา สุนทรา
2. นายศิวกร คงสอดทรัพย์
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  Smart Apartment - 1. นายธนกร เด่นเหมือนวงศ์
2. นายกิตติพงษ์ ศรีบุญเรือง
อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล
  Smart Home Security System ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน - 1. นางสาวจนิษตา เสวตวงษ์
2. นางสาวปัทมาวดี สืบศรี
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  Smart home stay - 1. นายยุทธนา โมธรรม
2. นางสาวศิริลักษณ์ มั่นคง
อ.ยงยุทธ รัชตเวชกุล
  Smart Parking ระบบลานจอดรถอัจฉริยะ - 1. นายวิศรุต ศรีศักดิ์นอก
2. นายอิทธิพล มีหวัง
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  การควบคุม WIFI ด้วย PFSense - 1. นางสาวกรรณิกา ประโมสี
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การติดตั้ง ConfigServer security & firewall (CSF) เพื่อบริหารความปลอดภัยเครื่องแม่ข่าย - 1. นางสาวกัญญารัตน์ หมอนอภัย
2. นางสาวเมทินี สิทธิโคตร
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การประยุกต์ใช้ OPNSense Firewall ในการจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายขององค์กรธุรกิจ - 1. นางสาวปนัดดา แซ่ตั้ง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อความเพื่อวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดเวสต์เท็กซัส (WTI) - 1. นายนิติศักดิ์ พูลไธสง
2. นายณัฐวุฒิ อุ่นมาลย์
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การพัฒนาระบบสารสนเทศงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายลิปไชย วงเวียน
2. นายวิทวัส บุญลือ
อ.ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
  การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการจัดการฐานข้อมูล ของคลินิกหมอฟันเยาวพาทันตแพทย์ - 1. นางสาวชาริณี พลเยี่ยม
2. นางสาวศศินิภา จันทราเลิศ
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร
  การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดหาธุรกิจแฟรนไชส์ - 1. นายกัมปนาท เรืองใสส่อง
2. นางสาวรดามณี แสงสวาศ
อ.ดร.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร
  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ชมรมกระบองเพชรและไม้อวบน้ำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นางสาวชนิสรา วรสิทธิ์
2. นางสาวชไมพร บุตรพา
อ.ปวรปรัชญ์ หงสากล
  ตู้ฆ่าเชื้อCovid-19 อัจฉริยะ - 1. นางสาวสุธิดา ผาพองยุน
2. นางสาวศิริวรรณ ถมปัด
อ.ดร.สมโภช ทองน้ำเที่ยง
  ตู้ปลูกผักอัจฉริยะ - 1. นายบรรยวัสถ์ พิมพ์สราญ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ งามจำรัส
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบ Smart Farm เกษตรหมุนเวียน - 1. นายสุทธิรักษ์ เกษรจันทร์
2. นายชโลธร พลอยสุภา
อ.ดร.สมโภช ทองน้ำเที่ยง
  ระบบIoT.สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ-ตรวจนับและแจ้งเตือนผู้ใช้บริการ:กรณีศึกษาสำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายธนวัฒน์ ปทุมพร
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา
  ระบบคำร้องขอสำรองที่นั่งวิชาเรียนเเละเปิดรายวิชาออนไลน์คณะการบัญชีเเละการจัดการ - 1. นางสาวพจณิชา เกียรติศักดิ์ศิริ
2. นางสาวเบญจวรรณ ร่มซ้าย
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  ระบบจองคิวร้านทำเล็บ สักคิ้ว ต่อขนตา - 1. นางสาวภัคจิรา พินิจมนตรี
2. นางสาวกฤติยา ชมเวียง
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  ระบบจองคิวล้างรถ - 1. นางสาวนภาพร แย้มศรี
2. นางสาวปิยะมาศ บุญละคร
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  ระบบจองทริปท่องเที่ยวแก่งเลิงจานจังหวัดมหาสารคาม - 1. นางสาวชื่นกมล สุบิน
2. นางสาวณัฐชรินทร์ อยู่ชุมพล
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบจัดการข้อมูลสาธารณสุขชุมชนออนไลน์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านสว่าง ตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี - 1. นางสาวปวีณา แก้วเชียงหวาง
2. นางสาวปรีดาภรณ์ ตรีพจนีย์
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  ระบบจัดการข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กออนไลน์ กรณีศึกษาชุมชนบ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด - 1. นางสาววริศรา สังสนา
2. นางสาวอัจฉราพร ประวันโน
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  ระบบจัดการคิวและบริหารข้อมูลป่วยออนไลน์ กรณีศึกษาคลีนิกหมอหงส์ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น - 1. นายอรรถพร พุธนอก
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  ระบบตัดไฟฟ้าตอนน้ำท่วมอัจฉริยะ - 1. นายจิรายุทธ โพธิสิงห์
2. นายปิติภัทร ศักดิ์วงษ์
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบถังขยะอัจฉริยะ - 1. นางสาวฟุ้ง โคตรโสภา
2. นางสาวนุชจิรา หงษ์บัวภา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  ระบบบริหารจัดการการจองคิวร้านยวนนวดเพื่อสุขภาพออนไลน์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 12 1. นางสาวนันทิตา กันนุฬา
2. นางสาวนรินทร์ อสุรินทร์
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
  ระบบบริหารจัดการคลินิกทันตกรรม - 1. นางสาวสริยาภรณ์ ประกาสิทธิ์
2. นางสาวสุรดี จิตฤทธิ์
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  ระบบบริหารจัดการชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยมหาสารคามออนไลน์ 12 1. นางสาวยัสมี จารู
2. นางสาววธิณี ปิยะชาติ
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
  ระบบบริหารจัดการบ้านอัจฉริยะ - 1. นางสาวกุลพัชร กองนา
2. นางสาวฐิติมา นาทันใจ
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  ระบบบริหารจัดการฟาร์ม - 1. นายโชคชัย เติมภักดี
2. นายปฏิภาณ ทองสลับ
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  ระบบบริหารจัดการร้านขายสีทาบ้าน กรณีศึกษา ร้าน Sky up Painting จังหวัดขอนแก่น - 1. นางสาวมุทิตา พรหมแสนจันทร์
2. นางสาวสลิลทิพย์ ฆารชม
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
  ระบบบริหารจัดการร้านโรตีเจ้าเก่า - 1. นางสาวอมีนัฮ มูซอ
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  ระบบบริหารจัดการลานประมูลยางพารา - 1. นางสาวสิริกัญญา มาราช
2. นายเสฐียรพงษ์ สังสีมา
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  ระบบรับแจ้งซ่อมงานบริการคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์ และอาคารสถานที่ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายณัฐกฤต ทิศเสถียร
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบสมัครเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนกำแพง - 1. นางสาวสุวพร ช่วยแสง
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
  ระบบสารสนเทศการติดตามเอกสารภายในหน่วยงานด้วย QR Code ผ่านระบบ Cloud Computing - 1. นายกนก มีเทียน
2. นายธรัช นฤภรไพศาล
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการการขายสินค้า ณ จุดบริการ (POS on Cloud Service) - 1. นางสาวเกษศรา สุวรรณเพ็ชร
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบสารสนเทศเพื่อการนัดหมายล่วงหน้าและการติดตามการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา - 1. นางสาววนิดา สมวงศ์
2. นางสาวอาทิตยา งิมสันเทียะ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  โรงเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดอัจฉริยะ - 1. นายพรเทพ โพธิ์พัด
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  เว็บแอปพลิเคชั่นระบบสืบค้นและจองหอพัก:กรณีศึกษาเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายชนัญญู นะวะโคกศรี
2. นายชวน ชำนาญพรม
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา
  เว็บแอพพลิเคชั่นระบบบริหารจัดการกิจการรถโดยสารสาธารณะ:กรณีศึกษาบริษัทสหมิตรภาพ - 1. นางสาวธันยพร จรัสฤทธิ์
2. นางสาวชัชฎาพร ศิริอุเทน
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา
  แอบฟลิเคชั่นสำหรับการบริหารธุรกิจบ้านเช่า - 1. นางสาวนุจรี ว่องไว
2. นางสาวขนิษฐา น้อยศรี
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
  แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยง กรณีศึกษาจังหวัดเลย - 1. นางสาวกิติมา ตันทอง
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
  แอพพลิเคชั่นขายสินค้าออนไลน์ ร้าน20up - 1. นายศิริชัย พนมเขต
2. นายวรพล ศรีคำ
อ.อริศาพัชร สุทธิดี
  แอพพลิเคชันจองสนามฟุตบอล 1 1. นางสาวชนัญชิดา วิลัยรัตน์
2. นางสาวสุภัตรา ไสภาค
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU