หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 2/2562)
 
ห้องBC | BIT | ECOM | คธ เทียบเข้า | คธ24(เทียบเข้า)4หน่วยกิต |
       
BC      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  ระบบบริหารจัดการงานโรงเรียนบุญเจริญวิทยา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - 1. นางสาวปฐมพร คงเดช
2. นางสาวภัทราวดี สงพะเนาว์
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
  Dorm MSU แอปพลิเคชันสำหรับแนะนำหอพักภายใน มมส - 1. นางสาวบุษรารัตน์ พันธ์หอม
2. นางสาววิภาดา เรืองนุช
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  Smart Farm ระบบควบคุมและจัดการภายในฟาร์ม - 1. นายสิทธิศักดิ์ มณีรักษ์
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  Smart Farm ระบบปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมัติ - 1. นางสาวอัญชุลี เบ้าไธสง
2. นางสาวอุไรพร มาตรา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  Smart Home ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน - 1. นางสาวชไมพร ไชยเวศ
2. นางสาวอโณทัย ปากหาญ
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  การคัดกรอกผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - 1. นางสาวฑิตยา มูลพิมพ์
2. นางสาวอาทิติยา ไหรทอง
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การจัดการความปลอดภัยระบบเซิร์ฟเวอร์ขององค์กร - 1. นางสาวนันธิยา ก้อนจันทึก
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การทดสอบการเจาะระบบเครือข่ายและติดตามการโจมตีด้วย Kali Linux - 1. นางสาวฉัตรกมล พวงสุวรรณ
2. นางสาวรัตนมณี เนียมไธสง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การประยุกต์ Windows Server 2019 กับองค์กร - 1. นายสหภาพ เนาว์แสง
2. นางสาวพลอยไพรินทร์ เกษมสุข
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับพยากรณ์น้ำหนักทารกแรกเกิด กรณีศึกษา: โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ - 1. นางสาวจิราภรณ์ ชอบทำ
2. นางสาวสุกัญญา ทองภู
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ Cloud Computing แบบ Open Source - 1. นายปิติพัฒน์ วันวิเศษ
2. นายวรายุทธ ทีดินดำ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การพยากรณ์จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล - 1. นางสาวสุภาวดี แฉล้มไธสง
2. นางสาวบุษยา คำวิไชย
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การพยากรณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนเเก่น โดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล - 1. นายอนุชิต เนาแสง
2. นางสาวชลธิชา วงษ์คะสุ่ม
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล - 1. นายกิตติศักดิ์ พิศสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา วิชาผา
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การพัฒนาระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนการทำงานของอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าผ่านอินเทอร์เน็ต - 1. นายปฏิภาณ ผาก่ำ
2. นายรุ่งชัย นาคศรี
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การพัฒนาระบบตอบแชทอัตโนมัติ(Chatbot)​คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายปริญญา เลิศฤทธิ์คุณาทร
2. นายปฏิพัทธ์ ขานหยู
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับจำลองในการพยากรณ์น้ำหนักทารกแรกเกิด กรณีศึกษา โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ - 1. นางสาวพัฒนวดี ศิริจันทร์
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์การเกิดฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา : เขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น - 1. นายอภิสิทธิ์ เกตุวงศ์
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์โรคประสาทหูเสื่อมของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด สาขาสมุทรปราการ - 1. นางสาวปิยรัช สิงห์
2. นางสาวพิไลวรรณ โพธิ์หิรัญ
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การสร้างตัวแบบสำหรับพยากรณ์การยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคการทำ เหมืองข้อมูล กรณีศึกษา: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ - 1. นางสาวพรชิตา คารมหวาน
2. นางสาวมัทนา พานทอง
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  โปรแกรมบัญชีสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ - 1. นายนนทณัฏฐ ญาตินิยม
2. นายปริญญา แนนไธสง
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ฟาร์มหมูอัจฉริยะในประเทศไทย กรณีศึกษา ฟาร์มหมูมหาวิทยาลัย มหาสารคาม - 1. นายพงษธร บุญเข้ม
2. นายภานุพงศ์ แก่นสา
อ.ดร.สมโภช ทองน้ำเที่ยง
  ระบบการจัดการตู้ปลาอัตโนมัติด้วยระบบ Internet of Thinge (IoT)​ - 1. นายกราฟฟิกษ์ หมัดโล๊ะ
2. นายกิตติศักดิ์ จันทวงศ์
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบการดูแลฟาร์มอัจฉริยะ Smart Farm - 1. นายอัครพงศ์ บัวช่วย
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  ระบบการปลูกผักไมโครกรีน - 1. นายนริฏฐ์ ตะจันดา
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
  ระบบเกษตรในครัวเรือนอัจฉริยะ (Smart Household Agriculture) - 1. นางสาวกิตติภรณ์ ภูกาบเพชร
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  ระบบควบคุมความชื้นในโรงเพาะเห็ดด้วยระบบ IOT อ.เมือง จ.อุดรธานี - 1. นายชิณกฤษณ์ โสดา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบจัดการลานจอดรถอัจฉริยะ - 1. นายอภิสิทธิ์ ศรีภา
2. นายธราวุธ ยืนยั่ง
อ.ดร.ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
  ระบบจัดการสินค้า OTOP ออนไลน์ กรณีศึกษาจังหวัดมหาสารคาม - 1. นายภานุเดช อินทริง
2. นายเจษฎากร เสาะสมบูรณ์
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
  ระบบตรวจจับแพ็กเก็ตบนเครือข่ายด้วย Wireshark - 1. นางสาวมานิตา แสนโคตร
2. นางสาวอังคณา ปาละสาร
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ หมู่ 1 บ้านกุงเก่า - 1. นางสาวเขมิกา โพธิขำ
2. นางสาวจริยาพร ขันแก้ว
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนววิถีสะพานไม้แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม - 1. นายฉัตรพล อ่อนพุทธา
2. นายรตน รัตนสิน
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  ระบบบริหารจัดการคลีนิคทันตแพทย์​รักษ์​ฟัน - 1. นายนาวิน แสนมั่น
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
  ระบบบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่ กรณีศึกษาฟาร์มไก่ไข่หอมสุวรรณ จังหวัดชัยภูมิ - 1. นายธุวานนท์ หอมสุวรรณ
2. นางสาวปิยพร พุดละ
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  ระบบบริหารจัดการร้านขายเสื้อผ้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน I AM Shop - 1. นายสุเทพ ประสงค์ดี
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  ระบบบริหารจัดการร้านค้าผักออแกนิกส์ กรณีศึกษา จังหวัดมหาสารคาม - 1. นายสิรภพ เวชอุดม
2. นายธวัชชัย สมพันธ์
ผศ.ดร.กิตติพล วิแสง
  ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home - 1. นางสาวจิดาภา ผลสวิง
2. นายอนุพงษ์ ละเหลา
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  ระบบแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษางานวิขาการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นางสาวพิมลพรรณ ลุนหล้า
2. นายพชรยศ วิภาคะหรรษา
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
  ระบบสต๊อกสินค้า ISTOCK - 1. นางสาวณัฐชาวดี นามเขตต์
2. นางสาวสุนิสา เพ้ยจันทึก
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  ระบบสหกิจศึกษา คณะการบัญชีและการจัดการ - 1. นางสาวชุติมา มุกดากุลธรรม
2. นางสาวน้ำฝน โพธิ์ปัสสา
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
  ระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการของคณะการบัญชีและการจัดการ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายเชษฐา วิไธสง
2. นางสาวปราถนา ปะทะมะวิภาค
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  รูปแบบระบบบริหารจัดการร้านค้าสหกรณ์ในชุมชน กรณีศึกษาร้านค้าอุ๋งอิ๋ง - 1. นางสาวจิรารัตน์ ต้นกันยา
2. นางสาวชญานิศ ชิลนะรัตน์
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
  เว็บไซต์ขายรถยนต์มือสองร้านสหมิตรกลการ สาขาพ่อขุน อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - 1. นางสาวธิราลักษณ์ อุนาศรี
2. นายวณัฐพงศ์ คำอุดม
อ.ณัฐอาภา สัจจวาที
  แอปพลิเคชันแนะนำกิจกรรมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายยุทธนา วิจิตร์
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
  แอปพลิเคชันบริหารจัดการหอพัก กรณีศึกษาหอพัก J Residence - 1. นายปานเทพ อังควิศิษฐพันธ์
2. นางสาวสุมินตรา หมื่นจิตร
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
  แอปพลิเคชันสมุดพกผู้ป่วย กรณีศึกษาโดนาลาคลีนิค - 1. นางสาวภัทราวลี วิไลแก้ว
2. นางสาววนิดา พวงสันเทียะ
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
  แอปพลิเคชันสำหรับจัดการข้อมูลทางการพยาบาล กรณีศึกษาแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหนองฮี - 1. นายภูวินท์ ศิลาจันทร์
2. นายจักรภัทร จัลวรรณา
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
  แอปพลิเคชันสำหรับจัดการร้านค้าปลีกขนาดเล็ก - 1. นายณัฐชา แก่นโทน
2. นายธีรพัฒน์ ปะวะเสนัง
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
  แอปพลิเคชันสำหรับธุรกิจให้บริการเช่ารถ - 1. นางสาวเพ็ญนภา ชัยวงค์
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
  แอพพชิเคชั่น แคลลอรี่ - 1. นางสาวปรียานุช จุมจัง
2. นางสาวสุดารัตน์ บุญสาร
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  แอพพลิเคชั่นการจองบริการ Booking - 1. นางสาวธิรดา เเสนสุข
2. นางสาวเดือนนภา อ่อนแพง
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  แอพพลิเคชั่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม - 1. นายอัครวินท์ วาดพิมาย
2. นายสนธยา เนตรช่วงโชติ
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  แอพพลิเคชั่นสำหรับค้นหาหอพัก - 1. นายชวลิต ขาววิสุทธิ์
2. นางสาวณัฐธิดา สมบัติ
อ.ดร.สมหมาย ขันทอง
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU