หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 2/2562)
 
ห้องBC | BIT | ECOM | คธ เทียบเข้า | คธ24(เทียบเข้า)4หน่วยกิต |
       
BC      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  การคัดกรอกผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเบื้องต้นโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา : โรงพยาบาลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น - 1. นางสาวฑิตยา มูลพิมพ์
2. นางสาวอาทิติยา ไหรทอง
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การทดสอบการเจาะระบบเครือข่ายและติดตามการโจมตีด้วย Kali Linux - 1. นางสาวฉัตรกมล พวงสุวรรณ
2. นางสาวรัตนมณี เนียมไธสง
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลสำหรับพยากรณ์น้ำหนักทารกแรกเกิด กรณีศึกษา: โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ - 1. นางสาวจิราภรณ์ ชอบทำ
2. นางสาวสุกัญญา ทองภู
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การพยากรณ์จำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล - 1. นางสาวสุภาวดี แฉล้มไธสง
2. นางสาวบุษยา คำวิไชย
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การพยากรณ์ราคาน้ำมันดิบ ด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล - 1. นายกิตติศักดิ์ พิศสุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญพิชชา วิชาผา
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การพัฒนาระบบตอบแชทอัตโนมัติ(Chatbot)​คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายปริญญา เลิศฤทธิ์คุณาทร
2. นายปฏิพัทธ์ ขานหยู
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับจำลองในการพยากรณ์น้ำหนักทารกแรกเกิด กรณีศึกษา โรงพยาบาลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ - 1. นางสาวพัฒนวดี ศิริจันทร์
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การสร้างตัวแบบสำหรับการพยากรณ์โรคประสาทหูเสื่อมของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัท สยามกลาสอินดัสทรี จำกัด สาขาสมุทรปราการ - 1. นางสาวปิยรัช สิงห์
2. นางสาวพิไลวรรณ โพธิ์หิรัญ
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  การสร้างตัวแบบสำหรับพยากรณ์การยกเลิกการใช้บริการอินเทอร์เน็ตด้วยเทคนิคการทำ เหมืองข้อมูล กรณีศึกษา: บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สาขาท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ - 1. นางสาวพรชิตา คารมหวาน
2. นางสาวมัทนา พานทอง
อ.ดร.อนุพงศ์ สุขประเสริฐ
  โปรแกรมบัญชีสำหรับการขายสินค้าออนไลน์ - 1. นายนนทณัฏฐ ญาตินิยม
2. นายปริญญา แนนไธสง
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบควบคุมความชื้นในโรงเพาะเห็ดด้วยระบบ IOT อ.เมือง จ.อุดรธานี - 1. นายชิณกฤษณ์ โสดา
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ หมู่ 1 บ้านกุงเก่า - 1. นางสาวเขมิกา โพธิขำ
2. นางสาวจริยาพร ขันแก้ว
อ.ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
  ระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการของคณะการบัญชีและการจัดการ​ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม - 1. นายเชษฐา วิไธสง
2. นางสาวปราถนา ปะทะมะวิภาค
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU