หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 2/2560)
 
ห้องBC | BIT | ECOM | คธ (เทียบเข้า) |
       
BC      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  การจัดการความปลอดภัยของ Server ในองค์กรธุรกิจด้วย SUSE Firewall - 1. นางสาวอภิญญา อันละคร
2. นายทศพล ประเสริฐโส
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การจัดการความปลอดภัยระบบเครือข่ายธุรกิจด้วย m0n0wall - 1. นางสาวทิพย์สุดา ผาดไธสง
2. นายศาสตรวัต โชติรัตน์
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  การพัฒนาระบบบริหารจัดการเพจบ้านสี่ขา-สารคาม - 1. นางสาวสุกัญญา มงคุณคำชาว
2. นางสาวสุปราณี สารมานิตย์
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ความปลอดภัยบน Windows Server 2016 - 1. นางสาวพิมหฤทัย ทองอิฐ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  ระบบ Cloud Computing ด้วย OpenStack 11 1. นายอนุพงศ์ โสภาพ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  ระบบ e-Commerce เครื่องมือการเกษตร - 1. นายวรชัย กษมาพิศาล
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  ระบบการจัดการความปลอดภัยบนเว็บไซต์ E-Commerce 10 1. นายเอกภพ เชิงหอม
2. นางสาวนันตภรณ์ ปิ่นคำ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  ระบบจัดการคลังสินค้าด้วย Mobile แอพลิเคชั่น - 1. นางสาวบาหยัน ตะวัน
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
  ระบบบริหารการจองโรงแรมแคคตัส จ.ขอนแก่น - 1. นางสาวจนัญญา คงเครือ
2. นางสาวสสิมาพร พลแสน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบบริหารจัดการการผลิตรองเท้า - 1. นางสาวศิวาพร ชมภูทัศน์
2. นางสาวกุสุมา ตู้แก้ว
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
  ระบบบริหารจัดการร้านภูมิสิทธิ์ ก่อสร้าง - 1. นางสาวชไมพร เพชรอมรเมธากุล
2. นางสาวเกษฎาพร สละ
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบบริหารจัดการสหกรณ์ศูนย์สาธิตทางการตลาดหมู่ที่2 บ้านส้มป่อย ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ - 1. นางสาวอภิญญา บุญญา
2. นายสุทัศน์ บุตรช่วง
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนหันห้วยทรายพิทยาคม อ.ประทาย จ.นครราชสีมา - 1. นางสาวกาญจนา แสนตลาด
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบบริหารจัดการห้องสมุดออนไลน์ โรงเรียนอัคคะ(อัคควิทยาคาร) อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด - 1. นางสาววิชชุดา เบ้าหล่อเพชร
อ.ดร.เอกชัย แน่นอุดร
  แอปพลิเคชัน Journey Buddy - 1. นางสาวทัศนีพร พานจันทร์
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
  แอพพลิเคชั่นสวัสดีชัยภูมิ - 1. นายธนภัทร ศุภธนันณัฎ
ผศ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU