หน้าแรก
Untitled Document
เลือกภาคเรียน/ปีการศึกษา

กลับหน้าหลัก
รายชื่อหัวข้อโครงงานสารสนเทศธุรกิจ (ภาคเรียนที่ 1/2560)
 
ห้องBC หลักสูตร 4 ปี | BIT | E-COM | คธ หลักสูตรเทียบเข้า |
       
BIT      
หัวข้อโครงงาน ไฟล์เอกสาร ชื่อผู้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
  การจัดการความปลอดภัยระบบ E-Commerce - 1. นายกิตติพศ บุญศรีแก้ว
2. นายพิชญาธรณ์ น้อยเจริญ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
  ระบบบริหารจัดการสินค้าชุมชน - 1. นางสาวรัตนาวดี ศิริวัฒนวิบูลย์
2. นางสาววรรณนิภา พลลาภ
3. นางสาวจิราวรรณ นามสง่า
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
  ระบบบริหารจัดการหอพักและที่อยู่อาศัยในเขต ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - 1. นางสาววิลาวรรณ หาสอดส่อง
2. นางสาวสุภาวดี พันธ์สระน้อย
อ.ชัชวาลย์ ศรีมนตรี
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU