หน้าแรก
Bura Flower
แบบฟอร์มการส่งรูปเล่มโครงงานสารสนเทศทางธุรกิจ 2 (Project 2) กลับหน้าหลัก

  เงื่อนไขการ Upload รูปเล่ม ภาคเรียนที่ 3/2564
 
 1. ต้องสอบผ่าน Project2 มาแล้ว
 2. ต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานแล้ว
   
รหัสนิสิต
อีเมล์หรือโทรศัพท์
 
   
  รูปแบบไฟล์ PDF ที่ต้องส่งผ่านเว็บมีดังนี้
 
 1. titlepage  => เป็นชื่อไฟล์ของปกนอกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้จัดเก็บในไฟล์เดียวกัน
 2. contents => เป็นชื่อไฟล์ของสารบัญ
 3. abstract  => เป็นชื่อไฟล์ของบทคัดย่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้จัดเก็บในไฟล์เดียวกัน
 4. acknowledge  => เป็นชื่อไฟล์ของกิตติกรรมประกาศ
 5. chapter1  => เป็นชื่อไฟล์ของบทที่ 1
 6. chapter2  => เป็นชื่อไฟล์ของบทที่ 2
 7. chapter3  => เป็นชื่อไฟล์ของบทที่ 3
 8. chapter4 => เป็นชื่อไฟล์ของบทที่ 4
 9. chapter5  => เป็นชื่อไฟล์ของบทที่ 5
 10. reference => เป็นชื่อไฟล์ของบรรณานุกรม
 11. appendix => เป็นชื่อไฟล์ของภาคผนวก
 12. profile   => เป็นชื่อไฟล์ของประวัติผู้จัดทำ
   
     
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU