หน้าแรก
Untitled Document

รายชื่อโครงงาน ในภาคเรียนที่ 2/2556 และภาคเรียนที่ผ่านมา ประกาศวันสอบ Project 1-2 ภาคเรียนที่ 2/2556
รายละเอียดการทำ Project 2/2556

ดูกลุ่มของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนโปรเจค

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถรับทำโปรเจค 1 ของนิสิต 4 ปี รหัส 54 ในช่วง Summer
ตารางด้านล่างเป็นรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมหัวข้อที่สนใจเป็นพิเศษ
อย่างไรก็ตามอาจารย์แต่ละท่านสามารถรับเป็นที่ปรึกษาได้ทุกด้านของหัวข้อโครงงานของนิสิต

อาจารย์ ขอบเขตหัวข้อที่สนใจพิเศษ
อ.ดร.จรวย สาวิถี
charuay.s@mbs.msu.ac.th
SBB ชั้น 2 ห้องรองคณบดี
ทุกด้าน
อ.ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
manirath.w@acc.msu.ac.th
ตึก MBS2 ห้องที่3
ด้าน Network โปรแกรม โมบาย รวมทั้งแนววิจัยเกี่ยวกับคอมโดยการเก็บแบบสอบถาม หรือสัมภาษณ์
อ.ดร.ไพรสันต์ ผดุงเวียง
praisan.p@mbs.msu.ac.th
ห้อง SBB345
ด้าน web base, window base, mobile application, DSS, AI, การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ทำนายข้อมูลทางการตลาด (Data Mining)
อ.ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
prapaporn.c@mbs.msu.ac.th
ห้อง SBB302
ทุกด้าน
อ.อิทธิพล เอี่ยมภูงา
itthiphol.e@mbs.msu.ac.th
ห้อง SBB416
ทุกด้าน (มีหัวข้อให้แล้วบางส่วน)
อ.อริศาพัชร สุทธิดี
arisaphat.s@mbs.msu.ac.th
ห้อง SBB318
ทุกด้าน
อ.พนิดา ผดุงเวียง
panida.p@mbs.msu.ac.th
ห้อง SBB344
ด้าน web base, window base, mobile application, DSS, AI, การเก็บรวบรวม วิเคราะห์ ทำนายข้อมูลทางการตลาด (Data Mining)
อ.นิภาพร อบทอง
niphaphorn.o@mbs.msu.ac.th
ห้อง SBB349
ด้าน web base, window base, multimedia, mobile application
อ.สมโภช ทองน้ำเที่ยง
sompoch.t@acc.msu.ac.th
ห้อง SBB347
ด้าน Network/wireless technology/server/security/penetration testing/hacking/monitoring

นิสิตที่ต้องการลงทะเบียนโปรเจคจำเป็นต้องติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ "ขอสำรองที่นั่ง" เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านสามารถรับนิสิตได้จำนวนจำกัด เพื่อให้การให้คำปรึกษาทั่วถึง

การลงทะเบียนเรียนในระบบ reg.msu.ac.th
หลังจากขอสำรองที่นั่งกับอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วในช่วงลงทะเบียนนิสิตจำเป็นต้องดำเนินการตามนี้
1. นิสิตเสนอหัวข้อพร้อมยื่นเอกสาร "เอกสารคำร้องขอสำรองที่นั่ง" ต่อ อ.ที่ปรึกษา (ระบุกลุ่มเรียนให้ถูกต้อง)
2. นิสิตยื่น "เอกสารคำร้องขอสำรองที่นั่ง" ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อสำรองที่นั่ง
3. นิสิตลงทะเบียนพร้อมยืนยัน ในระบบ reg ตามปกติ

ดูกลุ่มของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนเรียนโปรเจค

 

 


รายละเอียดการใช้ Software ลิขสิทธิ์จาก Microsoft

 

 
กิจกรรมในสาขาฯ
 
ข่าว IT ประจำวัน
ธรุกิจด้าน IT | เทคโนโลยีใหม่ | Security | Linux & Open Source | Special Section |
 
Copyright © 2007 ACC.BIC MSU